تست های آزمایشگاهی

لیست تست های  آزمایشگاهی

 

نام تستنام دیگرنوع نمونهشرایط نمونه گیری
(ALT)SGPTآنزیم کبدیخوننیاز به ناشتا بودن ندارد. قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی و مصرف الکل اجتناب کنید.
(AST)SGOTآنزیم کبدیخوننیاز به ناشتا بودن ندارد. قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی و مصرف الکل اجتناب کنید.
2hppقند دو ساعتهخون2 ساعت پس از شروع صبحانه خونگیری انجام می شود.در این 2 ساعت بیمار فعالیت بدنی و مصرف سیگار نداشته باشد، و داروی قند را طبق دستور مصرف نماید. *
2MEتب مالتخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
ACTH خونناشتا باشد و خونگیری بین 6 تا 8 صبح انجام شود.
Alkaline phosphataseآلکالین فسفاتازخونناشتا باشد
AMHهورمون جنسیخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Amylaseآمیلازخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
ANA خوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Anti ds DNA خوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Anti Tpoتیروئیدخونترجیحا ناشتا باشد
ATAتیروئیدخونناشتا باشد
BHCG titerبارداریخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Bilirubinبیلی روبینخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Blood groupگروه خونیخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
BT خوننیاز به ناشتا بودن ندارد . در هفته قبل از آزمایش باید از مصرف داروهایی  مثل آسپرین خود داری کرد.
Caکلسیمخون، ادرار، ادرار 24 ساعتهترجیحا ناشتا
CA 125تومور مارکرخوننیاز به ناشتا بودن ندارد. خونگیری بهتر است در دوران قائدگی انجام نشود.
CA 15-3تومور مارکرخوننیاز به ناشتا بودن ندارد.
CA 19-9تومور مارکرخوننیاز به ناشتا بودن ندارد.
CBC خوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Cholesterolکلسترولخونناشتا بودن الزامی نیست. از 24 ساعت قبل الکل مصرف نکند.
Clکلرخون، ادرار، ادرار 24 ساعتهنیاز به ناشتا بودن ندارد
Coombs wrightتب مالتخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Cortisolکورتیزولخونناشتا باشد.خونگیری بین 8-6 صبح انجام شود.
CPKکراتین فسفوکینازخونترجیحا ناشتا باشد و قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی خودداری شود.
Creatinineکراتینینخون، ادرار، ادرار 24 ساعتهنیاز به ناشتا بودن ندارد
CRP خوننیاز به ناشتا بودن ندارد
CT خوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Cuمسخون،  ادرار 24 ساعتهنیاز به ناشتا بودن ندارد. 48 ساعت قبل از نمونه گیری داروهای حاوی مس مثل مولتی ویتامین ها را قطع کرده باشد.
DCTکومبز مستقیمخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
DHEAهورمون جنسیخونترجیحا ناشتا
DHTهورمون جنسیخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
EPOاریتروپویتینخوناحتیاج به ناشتا ندارد
ESR خوننیاز به ناشتا بودن ندارد
estrogenهورمون جنسیخوننیاز به ناشتا بودن ندارد.
FBSقند خون ناشتاخونناشتا باشد(حداقل 8 ساعت و حداکثر 12 ساعت). قبل از تست فعالیت بدنی نداشته باشد، داروی قند مصرف نکند.
Feآهنخونناشتا باشد. 3 روز قرص آهن مصرف نکرده باشد. در افرادی که دسفرال مصرف می کنند بایستی نمونه گیری 6 ساعت پس از آخرین دوز انجام شود. **
Ferritinآهن ذخیرهخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Folic acidفولیک اسیدخونناشتا باشد
FSHهورمون جنسیخوننیاز به ناشتا بودن ندارد. در صورت دستور پزشک در روزهای خاصی از ایام عادت ماهیانه انجام شود.
G6PDفاویسمخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
GGTگاما گلوتامیل ترانسفرازخونترجیحا ناشتا
GTTتست تحمل گلوکزخون پس از 8-12 ساعت ناشتایی مرحله اول خونگیری انجام می شود.پس از مرحله اول، پودر قند خورده می شود و 3 نوبت با فاصله یک ساعت خونگیری انجام می شود.
H.pylori Agمیکروب معدهمدفوعشرایط خاصی ندارد
H.pylori IgG, IgMمیکروب معدهخونناشتا باشد
Hb A1Cقند 3 ماههخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Hb electrophoresisالکتروفورز هموگلوبینخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
HBs Abهپاتیت بی (آنتی بادی)خوننیاز به ناشتا بودن ندارد
HBs Agهپاتیت بی (آنتی ژن)خوننیاز به ناشتا بودن ندارد
HCV Abهپاتیت سی (آنتی بادی)خوننیاز به ناشتا بودن ندارد
HDLکلسترول خوبخونناشتا باشد
HIV Ag P24ایدز(آنتی ژن)خوننیاز به ناشتا بودن ندارد
HIV1 ,2 TOTAL Abایدز (آنتی بادی)خوننیاز به ناشتا بودن ندارد
HLA (B27-B5-B51-B7-B8) خوننیاز به ناشتا بودن ندارد. زمان خونگیری سه شنبه ها ساعت 7:30 تا 8:00 صبح فقط HLA B27 همه روزه ساعت 7:30 تا 8:00
ICTکومبز غیر مستقیمخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Kپتاسیمخون، ادرار، ادرار 24 ساعتهناشتا باشد
LDHلاکتات د هیدروژنازخونترجیحا ناشتا باشد و قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی خودداری شود.
LDLکلسترول بدخونناشتا باشد(10 تا 12 ساعت). شب قبل شام سبک و کم چرب میل نماید.  از 72 ساعت قبل الکل مصرف نکند . از 24 ساعت قبل ورزش سنگین نکند.
LHهورمون جنسیخوننیاز به ناشتا بودن ندارد. در صورت دستور پزشک در روزهای خاصی از ایام عادت ماهیانه انجام شود.
Lipaseلیپازخونحداقل 8 ساعت ناشتا باشد.
Mgمنیزیمخون، اادرار 24 ساعتهترجیحا ناشتا
Naسدیمخون، ادرار، ادرار 24 ساعتهناشتا باشد
OGCTتست تحمل گلوکز خوراکیخوننیاز به ناشتا بودن ندارد. 1ساعت پس از مصرف پودر قند خونگیری انجام می شود.
Phosphorusفسفرخون، ادرار، ادرار 24 ساعتهترجیحا ناشتا
Progestroneهورمون جنسیخوننیاز به ناشتا بودن ندارد.
Prolactinپرولاکتینخونناشتا باشد. دو ساعت از بیداری گذشته باشد. 24 ساعت قبل از آزمایش از تحریک سینه ها و فعالیت بدنی شدید خودداری شود.
Protein electrophoresisالکتروفورز پروتئینخونترجیحا ناشتا
PSAپروستاتخونترجیحا”ناشتا باشد و در 48 تا 72 ساعت قبل از آزمایش معاینه مقعدی پروستات، فعالیت شدید بدنی و انزال نداشته باشد. ***
PT خوننیاز به ناشتا بودن ندارد. در صورت مصرف داروهای ضدانعقاد مثل وارفارین و هپارین ، نمونه باید قبل از دوز روزانه گرفته شود.
PTHپاراتیروئید هورمونخونترجیحا ناشتا
PTT خوننیاز به ناشتا بودن ندارد. در صورت مصرف داروهای ضدانعقاد مثل وارفارین و هپارین ، نمونه باید قبل از دوز روزانه گرفته شود.
Quadruple screening testغربالگری سه ماهه دوم بارداریخوننیاز به ناشتا بودن ندارد. بهترین زمان خونگیری در 14-16 هفتگی می باشد.
Reticulocyte countرتیکولوسیتخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
RFروماتوئید فاکتورخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Scotch tapeچسب اسکاچسواب مقعدیبه هنگام صبح قبل از تخلیه مدفوع سواپ پنبه ای(که از آزمایشگاه تحویل گرفته می شود)  را در اطراف مقعد و ابتدای مقعد کشیده شود و سپس داخل تیوپ گذاشته شود و به آزمایشگاه  بیاورد
Semen analysisآنالیز اسپرممایع منیحداقل 2 روز و حداکثر 7 روز از آخرین انزال گذشته باشد. نمونه گیری در ازمایشگاه و راس ساعت 13 هر روز انجام می شود. 2 ساعت قبل از نمونه گیری نباید تخلیه ادرار صورت گرفته باشد.
Semen IUIآماده سازی اسپرم جهت تلقیح داخل رحمی(IUI)مایع منیپذیرش این آزمایش باید از یک روز قبل انجام شود. حضور در آزمایشگاه جهت نمونه گیری مایع منی، حداقل 3 ساعت قبل از نوبت پزشک جهت انجام IUI الزامی است. حداقل 2 روز و حداکثر 7 روز از آخرین انزال گذشته باشد. 2ساعت قبل از نمونه گیری نباید تخلیه ادرار صورت گرفته باشد.
Stone analysisآنالیز سنگسنگ کلیه، صفرا، غدد بزاقی و…سایز سنگ باید بیشتر از 2 میلی متر باشد.
Stool examآزمایش مدفوعمدفوعشرایط خاصی ندارد. ****
T3تیروئیدخونترجیحا ناشتا
T3 Uptakeتیروئیدخونترجیحا ناشتا
T4تیروئیدخونترجیحا ناشتا
Testosteroneهورمون جنسیخوننیاز به ناشتا بودن ندارد.خونگیری باید قبل از 10 صبح انجام شود.
Thyroglobulinتیروگلوبولینخونترجیحا ناشتا باشد
TIBC خونناشتا باشد. 3 روز قرص آهن مصرف نکرده باشد. در افرادی که دسفرال مصرف می کنند بایستی نمونه گیری 6 ساعت پس از آخرین دوز انجام شود.
Triglycerideتری گلیسیریدخونناشتا باشد(10 تا 12 ساعت). شب قبل شام سبک و کم چرب میل نماید.  از 72 ساعت قبل الکل مصرف نکند . از 24 ساعت قبل ورزش سنگین نکند.
Trimester screening testغربالگری سه ماهه اول بارداریخوننیاز به ناشتا بودن ندارد. زمان خونگیری 11-13 هفتگی می باشد.
TSHتیروئیدخونترجیحا ناشتا
TTGسیلیاکخون نیاز به ناشتا بودن ندارد. در 48 ساعت قبل از آزمایش رژیم بدون گلوتن قطع شده باشد.
Uric Acidاوریک اسیدخون، ادرار، ادرار 24 ساعتهناشتا باشد و سابقه گرفتن عکس رادیولوژی با مواد حاجب در 48 ساعت گذشته نداشته باشد.
Urine 24 hourادرار 24 ساعتهادرارظرف مخصوص با توجه به نوع تست از آزمایشگاه تحویل گرفته شود. اولین ادرار صبح را دور ریخته ، ساعت را یادداشت کند سپس همه ادرار را تا فردا صبح دقیقاً همان ساعت به طور کامل جمع آوری نماید. از فعالیت بدنی شدید، مصرف داروهای غیر ضروری، دوش آب سرد در حین جمع آوری نمونه پرهیز شود .ظرف باید در جای خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود. *****
Urine analysis(U/A)آنالیز ادرارادرارترجیحا ناشتا و ادرار اول صبح باشد. ******
Urine cultureکشت ادرارادرار48ساعت قبل از تست آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد و قبل از تست از مصرف آب زیاد خودداری کند.بهتر است نمونه غلیظ اول صبح باشد. محل خروج ادرار با آب شستشو داده شود، اول و آخر ادرار را دور ریخته، وسط ادرار را جمع آوری کند و سریعا با آزمایشگاه تحویل داده شود. *******
Urine cytologyادرار سایتولوژیادراراولین ادرار صبح را دور بریزد و یک لیوان آب بخورد. یک ساعت بعد، نمونه ادرار را درآزمایشگاه گرفته و سریعا تحویل داده شود. ********
Vitamin Aویتامین Aخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Vitamin B12ویتامین B12خونناشتا باشد
Vitamin Eویتامین Eخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Vitamine Cویتامین Cخوننیاز به ناشتا بودن ندارد. خونگیری فقط پنج شنبه ها بین ساعت 8 تا 10 صبح انجام می شود.
Vitamine D3ویتامین دی 3خوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Widalسالمونلا(حصبه)خوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Wrightتب مالتخوننیاز به ناشتا بودن ندارد
Znرویخونناشتا باشد

 *

۱- بهتر است آزمایش قند ناشتا و قند دوساعته در یک روز انجام شود.

۲- آزمایش قند مرحله اول را طبق دستورالعمل انجام دهید.

۳- پس از آن، یک صبحانه معمولی را مانند هر روز میل نمایید(صرف صبحانه بیش از ۱۵ دقیقه طول نکشد).

۴- دقیقا” راس ۲ ساعت بعد از شروع صبحانه (اولین لقمه)، بایستی خونگیری قند دوساعته انجام شود. لذا کمی زودتر در آزمایشگاه حضور داشته باشید.

۵- در مدت زمان پس از اتمام صبحانه تا خونگیری مجدد، از انجام هرگونه فعالیت و پیاده روی بپرهیزید.

۶- در صورت مصرف داروهای قند و یا انسولین، قبل و یا بعد از صبحانه، مطابق معمول هر روز عمل نمایید،اما در صورت داشتن آزمایش قند مرحله اول مصرف دارو و یا انسولین حتما” بعد از آزمایش قند مرحله اول صورت گیرد.

**

۱- هنگام صبح و ناشتا مراجعه نمایید.

۲- اگر تحت درمان با داروی آهن هستید ترجیحا” حداقل ۳ روز پس از قطع مصرف دارو مراجعه نمایید.در غیر این صورت مراتب را به پرسنل نمونه گیری اطلاع دهید.

۳- در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر(حتی قرص ضد حاملگی)، پرسنل نمونه گیری را در جریان قرار دهید.

***

۱- بیمار از ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از خونگیری معاینه پروستات نداشته باشد.

۲- در صورت انجام نمونه برداری از پروستات، خونگیری باید ۳ تا ۴ هفته بعد صورت گیرد.

۳- بیمار از ۴۸ ساعت قبل، انزال و فعالیت شدید بدنی مانند دوجرخه سواری نداشته باشد.

****

۱- برای مدت ۷ تا ۱۰ روز پیش از انجام آزمایش از درمان با روغن کرچک، روغن معدنی، بیسموت منیزیم، ترکیبات ضد اسهال ، تنقیه با باریوم و مصرف آنتی بیوتیک ها خودداری نمائید.

۲- نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود، نمونه جمع آوری شده را خصوصا” در موارد مشکوک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه ارسال کنید.اگر انجام آزمایش حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از جمع آوری نمونه امکان پذیر نباشد، نمونه باید در بخچال قرار داده شود.

*برای آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع باید نکات زیر را رعایت نمایید:

۱- در صورت امکان، ۴۸ الی ۷۲ ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه مدفوع از انجام ورزش های سنگین و خوردن گوشت قرمز، ماهی، شلغم و تربچه خودداری فرمائید.

۲- کلشی سین، آسپرین، بروفن، کورتون ها باید ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش و دوره جمع آوری نمونه قطع شود. در صورت اجبار به مصرف مداوم این داروها با پزشک معالج خود مشاوره نموده و آزمایشگاه را درجریان قرار دهید.

۳- در صورت مصرف داروهای ضد انعقادی حتما پرسنل نمونه گیر را در جریان بگذارید.

۴- در طی ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش، از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان به صورتی که منجر به خونریزی از لثه شود، اجتناب نمایید.

۵- نمونه مدفوع را سریع به آزمایشگاه منتقل کنید.

*****

۱-اولین ادرار صبحگاهی را دور ریخته و ساعت آن را یادداشت کنید و تا روز بعد همان ساعت، تمام ادرار خود را در داخل ظرف مربوطه جمع آوری نمایید.

۲- از مصرف داروهای غیر ضروری اجتناب کنید.

۳- مصرف مایعات بطور معمول باشد.

۴- ظرف ادرار باید حتما از آزمایشگاه گرفته شود( چون در آزمایشهای خاص نیاز به ظرف مخصوص می باشد و از ۳ روز قبل شرایط خاص دارد).

******

۱-ادرار غلیظ اول صبح بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب جمع آوری شود( در غیر اینصورت باید ۳ ساعت از آخرین ادرار گذشته باشد).

۲- از مصرف بیش از حد مایعات در شب قبل از آزمایش پرهیز نمایید.

۳- محل خروج ادرار را با آب تمیز نموده و سپس قسمت میانی ادرار را در ظرفی که به شما داده شده است، بریزید.

۴- جهت گرفتن نمونه ادرار حداقل یک سوم ظرف(cc۲۰) پر شود.

*******

۱- بهترین نمونه جهت تشخیص عفونتهای ادراری، نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است.

۲- پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقدار زیاد آب و سایر مایعات اجتناب شود.

۳- نمونه باید کاملا تمیز گرفته شود ، محل دفع ادرار به خوبی با آب و صابون شسته و با مقدار کافی آب، بقایای صابون را پاک نمایید. درب ظرف ادرار را باز کنید و از تماس دست با سطح داخل ظرف خودداری نمایید.

۴-  پس از آنکه ادرار شروع شد قسمت اولیه ادرار (۱ ثانیه اول) را دور ریخته و بقیه ادرار را به اندازه حداقل نصف ظرف جمع کنید، درب ظرف را بسته به سرعت به آزمایشگاه انتقال دهید (ظرف ۱ ساعت).

۵- در مورد نوزادان و کودکان زیر ۲ سال باید از کیسه های استریل مخصوص جمع آوری ادرار (Urine bag) متناسب با جنسیت کودک استفاده نمود این کیسه نباید بیش از  ۴۵ دقیقه به مجرای ادرار متصل باشد. پس از جمع آوری ادرار درب آن را بسته و سریع به آزمایشگاه انتقال دهید (ظرف ۱ ساعت).

۶-  ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش، آنتی بیوتیک مصرف نکنید( مگر با دستور پزشک).

۷-ادرار  ۲۴ ساعته، جهت آزمایش کشت ادرار قابل قبول نمی باشد.

********

۱- اولين ادرار صبح را دور بريزيد و بعد از آن يک ليوان آب بنوشيد.

۲- یک ساعت بعد در محل آزمایشگاه، نمونه ادرار خود را در ظرف مربوطه، جمع آوری نمایید.

۳- نمونه تا ساعت ۹ صبح تحویل گرفته می شود .

۴- در مواردي که سه نوبت آزمايش سايتولوژي ادرار بايد انجام شود، نمونه گيري ادرار نيز بايد در روزهاي متفاوت صورت گيرد.

منبع : سایت دانشبند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.