در صورت انصراف از دوره به هر دلیلی ، 40 درصد از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد.