دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 9 بهمن ماه 1400

2,200,000 تومان

جهت پرداخت قسط دوم شهریه

دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 9 بهمن ماه 1400

2,200,000 تومان

این عملیات به شما اجازه می دهد تا برای این محصول یک سپرده 1,000,000 تومان پرداخت کنید