دوره خونگیری تزریقات 28 آذر ماه 1400

1,190,000 تومان

دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه
دوره خونگیری تزریقات 28 آذر ماه 1400

1,190,000 تومان

این عملیات به شما اجازه می دهد تا برای این محصول یک سپرده 1,000,000 تومان پرداخت کنید