دوره خونگیری و تزریقات 3 اسفند 1400

1,200,000 تومان

مدت ۳روز تئوری و عملی
✓ ارائه مدرک معتبر از کمپانی GTP وابسته به دانشگاه شهید بهشتی واحد علوم دارویی در پایان دوره

تکمیل ظرفیت