کارگاه خونگیری و تزریقات پیشرفته در شهر سنندج 2و 3 اردیبهشت ماه 1401

1,150,000 تومان

مدت 2 روز تئوری و عملی
✓ ارائه مدرک معتبر از کمپانی GTP وابسته به دانشگاه شهید بهشتی واحد علوم دارویی در پایان دوره

ظرفیت دوره محدود می باشد

کارگاه خونگیری و تزریقات پیشرفته در شهر سنندج 2و 3 اردیبهشت ماه 1401

1,150,000 تومان

این عملیات به شما اجازه می دهد تا برای این محصول یک سپرده 1,000,000 تومان پرداخت کنید