کارگاه خونگیری و تزریقات پیشرفته در شهر سنندج 25 و 26 فروردین ماه 1401

1,150,000 تومان

مدت 2 روز تئوری و عملی
✓ ارائه مدرک معتبر از کمپانی GTP وابسته به دانشگاه شهید بهشتی واحد علوم دارویی در پایان دوره

تکمیل ظرفیت