دوره خونگیری تزریقات پیشرفته17 مهرماه 1401

1,600,000 تومان

هزینه ی دوره : ۱/۶۵۰ هزار تومان
تخفیف دوره : ۵۰ هزار تومان

خونگیری و تزریقات
دوره خونگیری تزریقات پیشرفته17 مهرماه 1401

1,600,000 تومان

این عملیات به شما اجازه می دهد تا برای این محصول یک سپرده 1,000,000 تومان پرداخت کنید