دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 22 مرداد ماه 1401

4,190,000 تومان

قیمت کل4.290.000 تومان

با تخفیف دانشجویی 4.190.000 تومان

با تخفیف پرداخت یکجا 4.090.000 تومان

 

کد تخفیف پرداخت یکجا Takhfif

تکمیل ظرفیت