دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 8مرداد ماه 1401

4,190,000 تومان

قیمت کل4.290.000 تومان

با تخفیف دانشجویی 4.190.000 تومان

با تخفیف پرداخت یکجا 4.090.000 تومان

 

کد تخفیف پرداخت یکجا Takhfif

تکمیل ظرفیت