دوره ی خونگیری تزریقات ۱۴ اردیبهشت ماه 1401

1,250,000 تومان

مدت ۳روز تئوری و عملی
✓ ارائه مدرک معتبر از کمپانی GTP وابسته به دانشگاه شهید بهشتی واحد علوم دارویی در پایان دوره

خونگیری و تزریقات
دوره ی خونگیری تزریقات ۱۴ اردیبهشت ماه 1401

1,250,000 تومان