نمرات دوره ی 30 بهمن 1400

نمرات نمونه گیری وریدی

پانیذ عبادی ۱۴
ملیکا پوری ۲۰
لیلا جعفری ۱۹
عرفانه زمانیان نجف آبادی ۱۹
فاطمه سادات رضایی ۱۷
مائده سلطانی ۱۵
علیرضا هادی ۱۸.۷۵
شقایق مرادی ۱۷.۵
محمدرضا یار زاده ۱۵.۲۵
سیده مهرانه معافی ۱۸
مونس سیدی ۱۸
محدثه سادات آقایی سلوط ۱۷.۲۵
ساجده یاروش ۱۹
مائده ایرانشاهی ۱۹.۷۵
الهام مقدادی ۱۷
فرنوش سعادتی ۱۹.۵
صدف نعمتی ۱۸.۵
مینا ‌ضیایی ۱۷.۲۵
کاملیا سنجابیان ۱۹.۵
هنگامه طاهری ۱۹.۵
مریم عبیات ۱۸.۷۵
فاطمه زادخوری ۱۷.۵
مائده طباطبایی ۲۰
عزاله احمدی زاده ۱۸
محدثه ذو القدر ۱۹
دینا بهرامی ۱۸
مرضیه تیموری ۱۹.۵
اسما خنیفر ۱۲.۵
نگین شاه قلی ۱۲
فائزه شعبانی۲۰
مرجان آکنج ۱۸
زهرا فرجی ۱۹
محمدجواد جلالی ۱۶.۲۵
مبینا آقایی پور ۱۸.۵
ملیکا محمدخانی ۱۸.۵
فاطمه بهادری ۱۸
سمیرا صادقی ۱۸
محیا نائینی ۱۴

نمرات امتحان بیوشیمی

لیلا جعفری ۸.۵
سمیرا صادقی ۹.۵
نگین شاه ملکی ۹
محمد جواد جلالی ۷.۵
فرنوش سعادتی ۹
فاطمه زادخوری ۹
فاطمه بهادری ۱۰
فاطمه سادات رضایی ۸
محیا نائینی زاده ۸.۷۵
غزاله احمدی زاده ۸.۵
محمد یار زاده 0
مبینا آقایی پور ۶.۲۵
ملیکا محمد خانی ۷.۲۵
مائده سلطانی ۷.۵
شقایق مرادی ۴.۷۵
مرضیه تیموری ۶.۲۵
پانیذ عبادی ۷.۷۵
علیرضا هادی 10
مائده ایرانشاهی ۳.۵
دنیا بهرامی ۵.۷۵
کاملیا سنجابیان ۸.۲۵
مائده طباطبایی ۹
اسما خنیفر ۲
مریم عبیات ۸.۲۵
سیده مهرانه معافی ۸.۲۵
مینا ضیایی ۸.۲۵
فائزه شعبانی ۷.۵
زهرا فرجی ۹
ساجده یاروش ۸.۲۵
الهام مقدادی ۸.۷۵
عرفانه زمانیان نجف آبادی ۷.۷۵
صدع نعمتی ۸.۵
ملیکا پوری 10
مرجان آکنج ۸.۵
محدثه سادات آقایی ۷.۵
مونس سیدی ۷.۲۵
محدثه ذو القدر ۸.۵

نمرات امتحان هماتولوژی

هنگامه طاهری 9.25
سمیرا صادقی ۹.۲۵
فرنوش سعادتی ۸.۵
کاملیا سنجابیان ۸.۷۵
محیا نائینی زاده ۸.۷۵
دنیا بهرامی ۸
زهرا فرجی ۷.۷۵
علیرضا هادی ۸.۵
فاطمه سادات رضایی ۷.۲۵
محمد یارزاده ۶.۷۵
ساجده یاروش ۱۰
مائده سلطانی ۹.۲۵
شقایق مرادی ۸.۲۵
نگین شاه ملکی ۸.۷۵
فائزه شعبانی ۶.۷۵
مائده ایرانشاهی ۸.۵
مینا ضیایی ۸.۷۵
مرجان آگنج ۸.۵
محدثه ذو القدر ۱۰
عرفانه زمانیان ۹.۲۵
مرضیه تیموری ۹.۵
ملیکا پوری ۱۰
مبینا آقایی پور ۸.۵
فاطمه خاکی ۱۰
ملیکا محمد خانی ۹.۷۵
غزاله احمدی زاده ۱۰
مریم عبیات ۷.۵
الهام مقدادی ۴‌.۵
محدثه سادات آقایی ۷.۵
فاطمه بهادری ۹
فاطمه زادخوری ۷
صدف نعمتی ۸.۵
مهرانه معافی ۶.۲۵
محمد جواد جلالی ۶.۲۵
پانیذ عبادی ۸
لیلا جعفری ۶.۷۵
مائده طباطبایی ۹.۷۵
مونس سیدی ۵.۷۵

نمرات امتحان میکروبیولوژی

فاطمه سادات رضایی ۹.۷۵
سیده مهرانه معافی ۸
صدف نعمتی ۹
محدثه سادات آقایی ۹.۲۵
سمسرا صادقی ۹
شقایق مرادی ۸.۵
ساجده یاروش ۹.۵
محیا نائینی زاده ۹
دنیا بهرامی الهام ۹
اسما خنیفر ۷.۵
نگین شاه ملکی ۸.۲۵
کاملیا سنجابیان ۸.۵
مبینا آقایی پور ۹
فاطمه زادخوری ۹.۵
ملیکا پوری ۹.۵
ملیکا محمد خانی ۹.۷۵
غزاله احمدی زاده ۱۰
مینا ضیایی ۹
عرفانه زمانیان نجف آبادی ۸.۲۵
الهام مقدادی ۵.۵
مریم عبیات ۸
مائده طباطبایی ۸
محمد جواد جلالی ۹
محمد یار زادا ۷.۷۵
فاطمه بهادری ۷.۵
محدثه ذوالقدر ۸.۷۵
فاطمه خاکی ۹.۲۵
مرجان آگنج ۷.۵
مرضیه تیموری ۸.۵
پانیذ عبادی ۸.۷۵
لیلا جعفری ۸.۷۵
مونس سیدی ۸
مائده سلطانی ۸
علیرضا هادی ۹.۷۵
هنگامه طاهری ۸.۷۵
فائزه شعبانی ۸.۷۵

نمرات امتحان ایمونولوژی

زهرا فرجی ۸/۷۵
فرنوش سعادتی ۹
محدثه ذوالقدر ۹/۵
مرجان آگنج ۹/۵
غزاله احمدی زاده ۹
مینا ضیایی ۷
فاطمه خاکی ۱۰+
عرفانه زمانیان نجف آبادی ۸/۲۵
شقایق مرادی ۸/۵
مرضیه تیموری ۸/۲۵
ملیکا محمدخانی ۸/۲۵
مبینا آقایی پور ۸
ملیکا پوری ۱۰
مهرانه معافی ۹
مریم عبیات ۷/۵
اسما خنیفر ۷
هنگامه طاهری ۹
مائده ایرانشاهی ۷
کاملیا سنجابیان ۹/۲۵
محسا نائینی زاده ۹/۵
ساجده یاروش ۱۰+
سمیرا صادقی ۱۰+
فائزه شعبانی ۹
نگین شاه ملکی ۸/۲۵
دنیا بهرامی ۹
علیرضا هادی ۹/۵
محمد جواد جلالی ۷/۲۵
محمد یارزاده ۸
پانیذ عبادی ۷
مائده سلطانی ۱۰+
مائده طباطبایی ۱۰+
لیلا جعفری ۹
فاطمه بهادری ۹
فاطمه زادخوری ۱۰
محدثه آقایی ۹
فاطمه رضایی ۸/۵
صدف نعمتی ۹
الهام مقدادی ۷

نمرات دوره ی 14 اسفند 1400

نمرات نمونه گیری وریدی

کیمیا مرجانی ۲۰
صبا مهدوی ۲۰
مهشید کوهی ۱۹/۵
زهره گرشاسبی ۱۹/۵
بهاره جهانگیر توکلی ۲۰
رومینا زنده دل ۲۰
عاطفه رافعی ۲۰
مریم امینایی امامه ۱۹/۲۵
زهرا باران ۱۹/۵
عاطفه رصاف ۱۹
هانیه نوری زاده ۲۰
ستاره عرب ۱۹
اروین بیت اللهی ۱۸/۵
رضوان علی جعفری ۱۹
سپیده نصر اللهی ۱۸/۲۵
هانیه کاظمی ۱۹/۵
ملیکا صدیق دیوانی ۱۹/۵
رویا سادات موسوی ۱۹
سارا ممتازان ۱۸/۵
فاطمه نظر زاده ۱۹

بینام ۱۴/۷۵

عطیه عباس مقدم ۱۸/۵

نمرات میکروبیولوژِی

اروین بیت اللهی ۸/۵
رضوان علی جعفری ۱۰
صبا مهدوی مقدم ۹
سپیده نصراللهی ۱۰
سارا ممتازان ۹/۵
زهرا باران ۹
عطیه عباس مقدم ۹/۵
بهار جهانگیر توکلی ۱۰
مهشید شکوهی ۹/۷۵
رویا سادات موسوی ۱۰
کیمیا مرجانی ۹/۵
رومینا زنده دل ۹/۷۵
ملیکا صدیق دیوانی ۱۰
زهره گرشاسبی راد ۱۰
مریم امینایی امامه ۱۰
هانیه نوری زاده ۱۰
ستاره عرب ۱۰
غزاله رجب زاده ۹/۵
فاطمه نظر زاده ۹
عاطفه رافعی ۱۰
عاطفه رصاف ۱۰
هانیه کاظمی ۱۰

نمرات بیوشیمی

بهاره جهانگیر توکلی ۱۰
مهشید شکوهی ۹
رضوان علی جعفری ۹
کیمیا مرجانی ۹/۵
زهرا باران ۸
اروین بیت اللهی ۹
رویا سادات موسوی ۱۰
سارا ممتازان ۹/۵
سپیده نصراللهی ۹
صبا مهدوی ۸/۵
مریم امینایی امامه ۱۰
هانیه نوری زاده ۱۰
ستاره عرب ۱۰
ملیکا صدیق دیوانی ۱۰
عاطفه رصاف ۷/۲۵
عاطفه رافعی ۹/۷۵
فاطمه نظر زاده ۸
غزاله رجب زاده ۸
هانیه کاظمی ۱۰
رومینا زنده دل ۹/۵
زهره گرشاسبی راد ۱۰

عطیه عباس مقدم ۴/۵

نمرات ایمونولوژی

رومینا زنده دل ۱۰
هانیه نوری زاده ۱۰
ستاره عرب ۱۰
فاطمه نظر زاده ۹/۵
ملیکا صدیق دیوانی ۹
زهره گرشاسبی راد ۱۰
عاطفه رافعی ۱۰
مریم امینایی امامه ۹
غزاله رجب زاده ۱۰
هانیه کاظمی ۹
عاطفه رصاف ۷
عطیه عباس مقدم ۱۰
رضوان علی جعفری ۱۰
بهار جهانگیر توکلی ۹/۵
مهشید شکوهی ۱۰
سارا ممتازان ۹/۵
سپیده نصراللهی ۹
رویا سادات موسوی ۹/۲۵
صبا مهدوی مقدم ۷/۵
اروین بیت اللهی ۹/۵
زهرا باران ۱۰

نمرات هماتولوژی

مریم امینایی ۹.۵
هانیه کاظمی ۸.۷۵
رومینا زنده دل ۹.۲۵
عاطفه رافعی ۹.۲۵
فاطمه نظر زاده ۹
عاطفه رصاف ۹.۵
زهره گرشاسبی راد ۱۰
ستاره عرب ۹.۲۵
هانیه نوری زاده ۹
بهار جهانگیر توکل ۱۰
مهشید شکوهی ۹
رضوان علی جعفری ۸.۷۵
صبا مهدوی مقدم ۸.۵
اروین بیت الهی ۷.۲۵
رویا سادات موسوی ۹.۵
زهرا باران ۹.۷۵
سارا ممتازان ۸.۷۵
عطیه عباس مقدم ۸
ملیکا صدیق دیوانی ۹.۵
غزاله رجب زاده ۷.۲۵
سپیده نصرالهی ۸

نمرات دوره ی 20 فروردین 1401

نمرات نمونه گیری وریدی

امیرحسین هنرمند ۱۶/۲۵
نژله رجبی ۱۵/۵
مبینا امیری ۱۹
شکیبا کنعانی ۲۰
فیروزه امجدی ۱۶/۷۵
دنیا لادانی ۱۹
زهرا فتحی ۱۵
هستی عقیقی ۱۹
گلسار عسگری ۱۹
آتنا کوشکی ۱۸/۵
مهسا زارعی ۱۸
مبینا امامی ۱۹
دیبا صابونی مقدم ۱۹/۷۵
رستا جعفری ۱۹/۵
پرستو جهان تیغ ۲۰
یگانه محمدی برزگر ۲۰
سارا قصری ۲۰
خاطره شاهمرادی ۱۵/۵
پریوش گراوند ۱۸/۵
فاطمه ثابتی راد ۱۷
متین حق جو ۱۹
آیدا شریفیان ۱۹/۵
فرانک اشرف ۱۹
امیرحسین قربانیان ۱۸/۵
فاطمه احمدوند ۱۸
فاطمه کریم آبادی ۱۶/۵
حانیه هاشمی ۱۹/۵
کیاشا کارگر ۲۰
غزاله تابنده ۱۸/۲۵
فاطمه رضوی ایردموسی ۱۹
مهدیه رحیمی ۱۵/۲۵
زهرا جباری ۸/۵
فاطمه غلامی ۱۸/۵
مبینا وقاری ۱۹
اسما جاوید کریمی۱۶/۲۵
رضوان بهرام نژاد ۱۹
امیرعلی سبحان پناه ۲۰
بینام ۱۷/۷۵

نمرات میکروبیولوژِی

فاطمه کریم آبادی ۹/۵
پرستو جهان تیغ ۱۰
هستی عقیقی ۱۰
سارا قصری ۱۰
مبینا امامی ۹
غزاله تابنده ۱۰
یگانه محمدی برزگر ۸/۷۵
پریوش گراوند ۹
اسما جاوید کریمی ۹/۵
فرانک اشرف ۹/۵
رضوان بهرام نژاد ۹/۵
مهدیه رحیمی ۹/۵
مبینا امیری ۹/۷۵
امیرحسین هنرمند ۹/۲۵
امیرعلی سبحان پناه ۹/۵
متین حق جو ۹/۷۵
فاطمه احمدی ۱۰
نژله رجبی ۷/۷۵
مهسا زارعی ۹/۵
ساینا جمشیدی ۸/۷۵
فاطمه ثابتی راد ۱۰
زهرا جباری ۱۰
شکیبا کنعانی ۱۰
دیبا صابونی مقدم ۱۰
فاطمه رضوی ۱۰
آیدا شریفیان ۱۰
فاطمه احمدوند ۱۰
فاطمه غلامی ۸
مبینا وقاری ۱۰
خاطره شاهمرادی ۹/۵
فیروزه امجدی ۷
فاطمه سلگی ۷/۲۵
حانیه هاشمی ۱۰
امیرحسین قربانیان ۹/۷۵
رستا جعفری ۱۰
دنیا لادانی ۱۰
کیاشا کارگر ۹/۷۵
گلسار عسگری ۹/۷۵
زهرا فتحی ۱۰
آتنا کوشکی ۱۰

نمرات بیوشیمی

اسما جاوید کریمی ۵/۲۵
پریوش گراوند ۸/۵
متین حق جو ۹/۲۵
فاطمه احمدی ۸/۵
فرانک اشرف ۸/۵
غزاله تابنده ۸/۵
رضوان ۶/۵
مبینا امیری ۹
مبینا امامی ۹/۵
امیرحسین هنرمند ۷/۷۵
مهدیه رحیمی ۹
یگانه محمدی برزگر ۸/۷۵
امیرعلی سبحان پناه ۹/۲۵
نژله رجبی ۱۰
پرستو جهان تیغ ۱۰
زهرا جباری ۹/۵
سارا قصری ۱۰
هستی عقیقی ۷/۷۵
فاطمه رضوی ۹/۷۵
مبینا وقاری ۸/۲۵
شکیبا کنعانی ۱۰
فاطمه کریم آبادی ۸/۷۵
دیبا صابونی مقدم ۸/۵
فاطمه ثابتی راد ۶/۷۵
آیدا شریفیان ۸/۲۵
فاطمه احمدوند ۸/۵
فاطمه غلامی ۸
فاطمه سلگی ۴
کیاشا کارگر ۹/۵
خاطره شاهمرادی ۵/۵
امیرحسین قربانیان ۸
رستا جعفری ۹
آتنا کوشکی ۸
گلسار عسگری ۸
حانیه هاشمی فر ۹/۵
دنیا لادانی ۸
ساینا جمشیدی ۷

زهرا فتحی ۹/۵

نمرات ایمونولوژی

امیرعلی سبحان پناه ۹
متین حق جو ۹
غزاله تابنده ۹
امیرحسین هنرمند ۸
پریوش گراوند ۱۰
اسما جاوید ۱۰
یگانه محمدی برزگر ۹
رضوان بهرام نژاد ۱۰
فرانک اشرف ۹
فاطمه احمدی ۹
رستا جعفری ۹
امیرحسین قربانیان ۹
فاطمه سلگی ۷
آتنا کوشکی ۹
فیروزه امجدی ۸
مهسا زارعی ۹
سارا قصری ۸
خاطره شاهمرادی ۸
پرستو جهان تیغ ۷/۵
زهرا جباری ۷
مهدیه رحیمی ۸
مبینا امیری ۹/۵
ساینا جمشیدی ۶
فاطمه احمدوند ۹/۵
آیدا شریفیان ۸/۷۵
فاطمه غلامی ۹/۵
شکیبا کنعانی ۹
هستی عقیقی ۹
فاطمه رضوی ۹/۵
دیبا صابونی اقدم ۱۰
فاطمه ثابتی راد ۱۰
نژله رجبی ۱۰
دنیا لادانی ۸
حانیه هاشمی ۹
کیاشا کارگر ۹
فاطمه کریم ابادی ۸
گلسا عسگری ۹
مبینا وقاری ۸
زهرا فتحی ۹
مبینا امامی ۷/۵

نمرات هماتولوژی

مبینا وقاری ۹/۲۵
پرستو جهان تیغ ۹/۷۵
حانیه هاشمی ۷/۲۵
فاطمه سلگی ۷/۷۵
آتنا کوشکی ۹/۵
دنیا لادانی ۹/۵
امیرحسین قربانیان ۱۰
رستا جعفری ۱۰
فیروزه امجدی ۱۰
زهرا فتحی ۱۰
سارا قصری ۹/۵
ساینا جمشیدی ۸
فاطمه رضوی ۹/۵
مهسا زارعی ۹
فاطمه ثابتی راد ۹/۵
شکیبا کنعانی ۷/۷۵
نژله رجبی ۸/۵
فاطمه کریم آبادی ۵/۵
زهرا جباری ۹
فاطمه غلامی ۴/۲۵
آیدا شریفیان ۷/۵
هستی عقیقی ۹/۲۵
کیاشا کارگر ۹/۷۵
دیبا صابونی اقدم ۹/۵
گلسا عسگری ۱۰
متین حق جو ۹/۵
امیرعلی سبحان پناه ۹/۲۵
رضوان بهرام نژاد ۵
فرانک اشرف ۱۰
مبینا امامی ۸/۲۵
مهدیه رحیمی ۸/۲۵
فاطمه احمدی ۹/۲۵
امیرحسین هنرمند ۷
مهسا زارعی ۱۰
مبینا امیری ۹/۵
یگانه محمدی برزگر ۹
غزاله تابنده ۸/۵
فاطمه احمدوند ۹/۵
پریوش گراوند ۵/۵
اسما جاوید ۷/۷۵

نمرات دوره ی 17 اردیبهشت 1401

نمرات نمونه گیری وریدی

الهه میرزایی ۱۵
رقیه آسیابانی ۱۸
پروین رحیم زاده ۱۳
شیرین جهانشاهی ۱۸
شیدا کاوه مقدم ۱۹
ملیکا صادقی ۲۰
سیده مریم موسوی ۱۹/۵
فاطمه فرجی ۱۹
صبا پاک راه ۲۰
فاطمه دویران کشاورزی ۲۰
پریسا سلمانیان ۲۰
نیکتا بهداروند ۱۹
ارش نظری ۱۹/۵
دلارام خیراله زاده ۲۰
سمیرا سادات غمی لوی ۱۹
آوا زهرا قاسمی ۲۰
سوگل انصاری ۱۹/۵
بدون نام ۱۹

زهرا محمدی ۱۳

نمرات میکروبیولوژی

پروین رحیم زاده ۱۰
بیتا نیک سرشت ۱۰
فاطمه فرجی ۱۰
صبا پاک راه ۱۰
فاطمه دویران کشاورزی ۱۰
نیکتا بهداروند ۱۰
سوگل انصاری ۱۰
آرش نظری ۹/۵
آوازهرا قاسمی ۱۰
سبحان پارسادوست ۹/۵
شیرین جهانشاهی ۹/۵
پریسا سلمانیان ۹/۷۵
ملیکا صادقی ۹/۷۵
سمیرا غمی لوی ۱۰
دلارام خیراله زاده ۹
رقیه اسیابانی ۹/۷۵
الهه میرزایی ۸/۵
زهرا داودی ۹/۷۵
سارا جاهد ۶/۵
مارال باقری ۱۰
زهرا امینی ۹/۵
مریم موسوی ۱۰
زهرا محمدی ۸/۷۵

نمرات بیوشیمی

آرش نظری ۶
سبحان پارسادوست ۷/۵
آوازهرا قاسمی ۱۰
فاطمه فرجی ۱۰
صبا پاکراه ۱۰
سوگل انصاری ۱۰
فاطمه دویران کشاورزی ۹/۲۵
پروین رحیم زاده ۹/۵
نیکتا بهداروند ۹/۷۵
یاسمن یاسمی ۱۰
بیتا نیک سرشت ۸
مارال باقری ۵/۵
زهرا داودی ۷
دلارام خیراله زاده ۶
مریم موسوی ۹/۷۵
الهه میرزایی ۹/۵
سمیرا سادات غمی لوی ۱۰
ملیکا صادقی ۹/۵
زهرا امینی ۹/۷۵
پریسا سلمانیان ۹/۲۵
رقیه اسیابانی ۱۰
شیرین جهانشاهی ۸

زهرا محمدی ۹/۵

نمرات ایمونولوژی

الهه میرزایی ۹/۵
دلارام خیراله زاده ۸
زهرا داودی ۸/۲۵
زهرا امینی ۹/۵
ملیکا صادقی ۱۰
رقیه آسیابانی ۹/۵
پریسا سلمانیان ۹/۵
سیده مریم موسوی ۹/۵
سبحان پارسادوست ۸/۵
نیکتا بهداروند ۹/۵
صبا پاک راه ۹/۷۵
فاطمه فرجی ۹/۷۵
شیرین جهانشاهی ۹/۵
آرش نظری ۹/۵
سوگل انصاری ۹/۷۵
آوازهرا قاسمی ۸
فاطمه دویران کشاورزی ۹/۵
سمیرا سادات غمی لوی ۹/۵
بیتا نیک سرشت ۹/۵
پروین رحیم زاده ۹/۷۵

نمرات هماتولوژی

شیرین جهانشاهی ۱۰
فاطمه فرجی ۱۰
نیکتا بهداروند ۱۰
صبا پاک راه ۱۰
سوگل انصاری ۹/۵
آوازهرا قاسمی ۱۰
بیتا نیک سرشت ۱۰
پروین رحیم زاده ۹
زهرا محمدی ۱۰
سبحان پارسادوست ۱۰
مارال باقری ۱۰
سمیرا سادات غمی لوی ۹/۵
آرش نظری ۱۰
زهرا داودی ۹/۵
دلارام خیراله زاده ۸/۲۵
مریم موسوی ۱۰
رقیه اسیابانی ۱۰
زهرا امینی ۹/۵
الهه میرزایی ۱۰
پریسا سلمانیان ۹/۵
ملیکا صادقی ۱۰

نمرات دوره ی 19 تیر 1401

نمرات خونگیری و تزریقات

فاطمه اقبال پور ۱۸
حسین ایزدی ۱۹
بهرام پور ۱۸
فاطمه نظری ۱۶
نازنین طاهری ۲۰
بینام ۱۸/۵
نازنین شاطری ۲۰
رقیه تفاخ ۱۵/۲۵
ملیکا گرامی خواه ۱۹/۵
فاطمه زهرا طهماسبی ۱۸/۷۵
هدیه علی نژاد ۱۹/۵
آیدا بخشا ۱۹/۵
نیوشا پیمانی ۲۰
ملیکا قلی زاده ۲۰
سارا عباسیان ۱۴/۲۵
مرضیه عمرانی ۱۹/۲۵
نسترن مرادلو ۱۸
اسری شیرزاد ۱۹
سبا پور ولی ۱۴
علیرضا علیایی ۱۸
فاطمه قربانی ۱۹/۵
پارمیدا امین شریفی ۱۹
پگاه معتمد ۲۰
بینام ۱۸
سمانه قاسمی ۱۹
الناز بخشی ۱۹/۵
فاطمه نیک پور ۱۹/۵
فرناز رحیمی ۱۹/۵
غزل طیبی ۲۰
عسل دادگستر ۱۹/۵
الهام بختیاری ۲۰
بهاره اصغری ۲۰
آرین امینی ۱۹
نازنین طباطبایی ۲۰
پریا چوپانی ۲۰
حاجگلی ۱۹/۵
ابوالفضل هاشمی نیا ۲۰
یاسین باران پور ۱۳/۲۵
سایان محمدیان ۲۰
زهرا میر ۲۰
زینب پور حبیبی ۱۸/۵
سودابه ۱۷
زینب احمری ۱۸/۲۵
زهرا حیدری ۱۹
امامی ۲۰
عاطفه حاتمی ۱۸

نمرات میکروبیولوژی

زهرا حیدری ۸/۲۵
الناز بخشی ۹/۵
مرضیه عمرانی ۹/۵
زینب احمری نژاد ۹/۵
غزل طیبی ۱۰
بهاره اصغری ۹/۲۵
پریا چوپانی ۱۰
پگاه معتمد ۱۰
نیوشا پیمانی ۱۰
فاطمه زهرا طهماسبی ۱۰
عسل دادگستر ۱۰
حسین ایزدی ۱۰
سودابه دنیاروند ۱۰
هانیه ترک ۹/۲۵
آیدا بخشا ۹/۵
هدیه علی نژاد ۹/۲۵
فاطمه اقبال پور ۹/۲۵
ملیکا قلی زاده ۱۰
نازنین شاطری ۹/۲۵
امیر حسین امامی ۹/۲۵
سبا پور ولی ۷/۷۵
سمانه قاسمی ۹/۲۵
علیرضا علیایی ۹/۵
اسری شیرزاد ۹/۲۵
سارا عباسیان ۸/۷۵
زهرا میر ۹/۲۵
سایان محمدیان ۹/۷۵
فاطمه نیک‌پور ۱۰
رقیه تفاخ ۸/۲۵
حاجگلی ۹/۲۵
پارمیدا کرمی ۸/۵
زینب پور حبیبی ۹/۲۵
عاطفه حاتمی ۸/۵
نگین شریفی ۱۰
بی نام ۱۰
مهتاب زلقی ۶/۵
نسترن مرادلو ۸/۵
ابوالفضل هاشمی ۹/۵
فاطمه نظری ۹/۲۵
ملیکا گرامی خواه ۹/۲۵
پارمیدا امین شریفی ۹/۵
فرناز رحیمی ۹/۵
یاسین باران پور ۸/۵

نمرات بیوشیمی

زهرا حیدری ۸
الناز بخشی ۹
مرضیه عمرانی ۶
زینب احمری نژاد ۹/۵
غزل طیبی ۱۰
بهاره اصغری ۱۰
پریا چوپانی ۱۰
پگاه معتمد ۱۰
نیوشا پیمانی ۱۰
فاطمه زهرا طهماسبی ۸/۷۵
عسل دادگستر ۱۰
حسین ایزدی ۱۰
سودابه دنیاروند ۹/۷۵
هانیه ترک ۶/۷۵
آیدا بخشا ۱۰
هدیه علی نژاد ۹/۵
فاطمه اقبال پور ۱۰
ملیکا قلی زاده ۱۰
نازنین شاطری ۱۰
امیر حسین امامی ۹/۵
سبا ولی پور ۹
سمانه قاسمی ۱۰
نازنین طاهری ۱۰
اسری شیرزاد ۱۰
سارا عباسیان ۱۰
زهرا میر ۱۰
سایان محمدیان ۱۰
فاطمه نیک‌پور ۱۰
رقیه تفاخ ۱۰
فاطمه حاجگلی ۱۰
پارمیدا کرمی ۹/۲۵
زینب پور حبیبی ۱۰
عاطفه حاتمی ۹/۷۵
نگین شریفی ۱۰
فاطمه قربانی ۹/۲۵
مهتاب زلقی ۹/۷۵
نسترن مرادلو ۱۰
ابوالفضل هاشمی ۱۰
فاطمه نظری ۹/۵
ملیکا گرامی خواه ۱۰
پارمیدا امین شریفی ۱۰
فرناز رحیمی ۱۰
یاسین باران پور ۹/۲۵
آرین امینی ۱۰
مهنوش بهرام پور ۱۰
نازنین سادات طباطبایی فرد۹/۷۵
الهام بختیاری ۹/۲۵

نمرات ایمونولوژی

الناز بخشی۱۰
مرضیه عمرانی ۱۰
زینب احمری نژاد ۱۰
غزل طیبی۱۰
بهاره اصغری ۱۰
پریا چوپانی ۱۰
پگاه معتمد۱۰
نیوشا پیمانی۱۰
فاطمه زهرا طهماسبی۸/۵
عسل دادگستر۱۰
حسین ایزدی ۹/۷۵
سودابه دنیاروند ۱۰
هانیه ترک ۹/۷۵
آیدا بخشا۹/۵
هدیه علی نژاد ۱۰
فاطمه اقبال پور ۸
ملیکا قلی زاده ۹/۷۵
نازنین شاطری ۹
امیر حسین امامی۱۰
سبا ولی پور ۹
سمانه قاسمی ۹/۵
نازنین طاهری ۱۰
اسری شیرزاد ۹/۵
سارا عباسیان ۹/۲۵
زهرا میر ۹/۷۵
سایان محمدیان ۱۰
فاطمه نیک‌پور ۹
رقیه تفاخ۸/۵
فاطمه حاجگلی ۹/۵
پارمیدا کرمی ۸
زینب پور حبیبی ۹/۷۵
عاطفه حاتمی ۷/۷۵
نگین شریفی ۱۰
فاطمه قربانی ۱۰
مهتاب زلقی ۸/۵
نسترن مرادلو ۱۰
ابوالفضل هاشمی ۹/۵
فاطمه نظری ۹/۵
ملیکا گرامی خواه ۱۰
پارمیدا امین شریفی ۱۰
فرناز رحیمی ۹/۷۵
یاسین باران پور ۸/۷۵
آرین امینی ۹/۲۵
مهنوش بهرام پور ۹/۷۵
نازنین سادات طباطبایی فرد۱۰
الهام بختیاری ۹/۲۵

نمرات دوره ی22 مرداد 1401

نمرات خونگیری و تزریقات

نمرات امتحان خونگیری
زهرا آب روشن ۸
روزبه ملاحی ۸
امیرشایان رنجبر ۷
سارا درویشی ۸.۵
زهرا شمسی ۷
سمیه صالحی ۷.۵
آرش رضایی پور ۷.۵
فاطمه هوشمند ۸
یگانه شاه محمدی ۸
غزاله فدایی ۷.۵
نیایش کاظمی ۸.۵
صبا کاهه ۶.۵
مبینا معیری ۷.۵
محمد ابراهیم رضوی کاشانی ۶.۵
مهشید یعقوبی ۷.۵
رویا زنگنه ۷.۵
بهاره نوری ۶.۵
مهسا حقیقی ۷.۵
ارغوان منصوری ۷
محمدرضا عصاریان ۸.۵
امیررضا زمانی ۶.۵
فاطمه اجاقی زاده ۸.۵
مریم ضیایی ۹
ساینا روحانیان ۹
بیتا رضاییان ۷.۵
صبا جعفرعلی جاسبی ۷
کیمیا رضایی ۵
ژینا فلاحی ۹
زهرا مهدوی ۶.۵
ریحانه حنیفه یی ۵
نازنین یزدی زاده ۶.۵
دنیا جهانی اصل ۷.۵
ستایش حبیب اله زرگر ۹
مهدی عباسی قوشچی ۸.۵
حانیه عباسقلی ۷.۵
شهاب غلامزاد ۷.۵
کیانا منفردی ۶.۵
زهرا ماهانی پور ۸
فاطمه جعفری ۶
نیلوفر عیدانی ۶
مرضیه کاظمی ۸.۵
رضا هوشمند ۷.۵
ریحانه صیادی ۷
آنیتا هوشنگ طهرانی ۷
فاطمه سروریان ۹

نمرات میکروبیولوژی

روزبه ملاحی ۸
ریحانه صیادی ۱۰
فاطمه اجاقی زاده ۹.۵
یگانه شاه محمدی ۲
مرضیه کاظمی ۸
محمدرضا عصاریان ۹.۵
بیتا رضائیان ۸
فاطمه هوشمند ۹.۵
مبینا مس‌چی ۸
نیایش کاظمی ۷
فاطمه جعفری ۷
مبینا معیری ۱۰
ریحانه حنیفه‌ئی ۸.۵
سمیه صالحی ۹.۵
فاطمه سروریان ۱۰
ستایش حبیب اله زرگر ۸.۵
محمد ابراهیم رضوی کاشان ۸.۵
مریم ضیایی ۹.۵
دنیا جهانی اصل ۹
سارا درویشی ۹.۵
امیرشایان رنجبر ۹
مهسا حقیقی ۷
ژینا فلاحی ۹
مهشید یعقوبی ۹
بهاره نوری ۱۰
زهرا ماهانی پور ۸.۵
رویا زنگنه ۸.۵
کیانا منفردی ۷
زهرا شمسی ۹
ساینا روحانیان ۸.۵
مهدی عبادی ۱۰
ترنم شکوهی ۵
کیمیا رضایی طهرانی ۶
صبا جاسبی ۹
حانیه عباسقلی ۹
ارغوان منصوری ۷.۵
آنیتا هوشنگ طهرانی ۱۰
امیررضا زمانی ۹.۵
آرش رضایی پور ۹.۵
شهاب غلامزاد ۸.۵
زهرا مهدوی ۹.۵
غزاله فدایی ۷
نیلوفر عیدانی ۹
صبا کاهه ۹.۵
رضا هوشمند ۱۰
زهرا آب روشن ۱۰

نمرات بیوشیمی

روزبه ملاحی ۸
ریحانه صیادی ۹
فاطمه اجاقی زاده ۷.۵
یگانه شاه محمدی ۴
مرضیه کاظمی ۷.۵
محمدرضا عصاریان ۷.۵
بیتا رضائیان ۷
فاطمه هوشمند ۸
مبینا مس‌چی ۱۰
نیایش کاظمی ۴
فاطمه جعفری ۵.۵
مبینا معیری ۹
ریحانه حنیفه‌ئی ۹.۵
سمیه صالحی ۹.۵
فاطمه سروریان ۸
ستایش حبیب اله زرگر ۸‌‌.۵
محمد ابراهیم رضوی کاشان ۶
مریم ضیایی ۱۰
دنیا جهانی اصل ۸.۵
سارا درویشی ۹.۵
امیرشایان رنجبر ۹.۵
مهسا حقیقی ۷
ژینا فلاحی ۹.۵
مهشید یعقوبی ۷.۵
بهاره نوری ۷.۵
زهرا ماهانی پور ۱۰
رویا زنگنه ۸
کیانا منفردی ۹
زهرا شمسی ۹.۵
ساینا روحانیان ۱۰
مهدی عبادی قوشچی ۸.۵
ترنم شکوهی ۶
کیمیا رضایی طهرانی ۴
صبا جاسبی ۹
حانیه عباسقلی ۹
ارغوان منصوری ۹.۵
آنیتا هوشنگ طهرانی ۶.۵
امیررضا زمانی ۷.۵
آرش رضایی پور ۸.۵
شهاب غلامزاد ۸.۵
زهرا مهدوی ۹
غزاله فدایی ۷
نیلوفر عیدانی ۸.۵
صبا کاهه ۸
رضا هوشمند ۹.۵
زهرا آب روشن ۷.۵

نمرات ایمونولوژی

سمیه صالحی ۹.۵
ژینا فلاحی ۹
بهاره نوری ۸
ساینا روحانیان ۸.۵
ستایش زرگر ۹.۵
مهسا حقیقی ۹.۵
صبا جاسبی ۷.۵
نیلوفر عیدانی ۸
مهدی عبادی ۷.۵
شهاب غلامزاد ۷
ارغوان منصوری ۹.۵
آنیتا هوشنگ تهرانی ۸.۵
زهرا شمسی ۸.۵
امیرشایان رنجبر ۹.۵
کیمیا تهرانی ۹
امیررضا زمانی ۹
زهرا مهدوی ۹
صبا کاهه ۹.۵
کیانا منفردی ۷.۵
سارا درویشی ۸.۵
فاطمه سروریان ۸.۵
زهرا ماهانی پور ۸
ابراهیم رضوی ۹.۵
مریم ضیایی ۸.۵
رویا زنگنه ۸.۵
نیایش کاظمی ۸
مبینا معیری ۸.۵
فاطمه جعفری ۵.۵
محمدرضا عصاریان ۹.۵
فاطمه هوشمند ۷
مبینا مسچی ۱۰
روزبه ملاحی ۷.۵
ریحانه صیادی ۸
دنیا جهانی اصل ۸.۵
مهشید یعقوبی ۸.۵
حانیه عباسقلی ۹
رضا هوشمند ۱۰
زهرا آب روشن ۹
فاطمه اجاقی زاده ۵.۵
ریحانه حنیفه ۷.۵
بیتا رضاییان ۷
غزاله فدایی ۶
آرش رضایی پور ۶
مرضیه کاظمی ۷.۵

نمرات دوره ی 20 شهریور 1401

نمرات خونگیری و تزریقات

نگین کورانی ۴
محمد شریفی ۸.۵
مهدیه توسلی ۷.۵
هیتی زمانی ۸
سارا کاظمی ۹.۵
نیوشا مطلوبی ۹
روژان مجیری ۹.۵
نازنین ایرانی ۸
عاطفه داوودی پسند ۸.۵
زهرا سنجیده ۱۰
سانیا سوری ۹.۵
فاطمه مهدلو ۹
الهام افخمی ۸
مرضیه ملامحمدی ۱۰
آرین بذرافشان ۸
آیسان علیپور ۹
فاطمه محمد زاده ۸.۵
فاطمه تقی زاده ۹.۵
سحر فردوسی زاده ۹
پریسا بیات هاشمی ۵.۵
فاطمه صفری ۹.۵
محیا شکارپی ۹.۵
دانیال نظریان ۹
ساناز ابراهیمی ۸.۵
مژده زمانیان ۹
ایلیا بردبار ۹
آرمان محمدخانی ۹
هانیه فرج زاده ۹.۵
گلناز فرصت صفایی ۹.۵
محمدمهدی طاهری ۹
معصومه بختیاری ۱۰
یگانه ملکی ۸
ستایش سیدی ۸
راضیه خاتمی ۱۰
نگین بهرامعلی ۷
کیمیا خرمی ۱۰
مهدیه ملک زاده ۶
مائده دوستوندی ۹.۵
نسیم جامعی ۸.۵
مهسا بیرقی ۷.۵
فاطمه کریمی ۹
زهرا جباری ۸
فاطمه محمودی ۵.۵
آیدا باسامی ۹
یکتا کمالی ۱۰
مریم مسکوئیده ۶.۵
پارسا محمدی پور ۹.۵
مهسیما اسماعیلی ۷.۵

نمرات دوره ی 7 خرداد 1401

نمرات نمونه گیری وریدی

فاطمه حدادکار ۱۳.۲۵
فاطمه شریفی ۱۹.۵
آیسان جوانی ۱۹.۵
بهناز شهنیان ۲۰
زهرا حسینی ۲۰
سیمین علیزاده ۱۹
رامش معماری ۱۹.۵
دانیال بهشتیان ۱۸
زینب همتیان ۱۶
بی نام (زهرا ایرن نژاد) ۱۷
مهدیه وحیدی ۱۷.۲۵
رضا زاده واصل ۲۰
پریسا حسنی ۱۹.۵
فاطمه دباغی ۲۰
مونا کاظم زاده ۱۹
لیلی نوزری ۱۸
غزاله سادات غیاثی ۱۸
مریم رحیمی ۱۴
سارا مدیری ۱۴
بارانه بدخشان ۱۶

نمرات میکروبیولوژی

سیمین علیزاده ۸/۵
آیسان جوانی ۸/۷۵
فاطمه حدادکار ۸/۷۵
بهناز شهنیان ۱۰
رامش معماری ۸/۷۵
زهرا ایران نژاد ۷
نگین کلاهدوزها ۷/۲۵
پریسا حسنی ۱۰
مریم رحیمی ۹
داتیس واصل ۱۰
عاطفه حیدرپور ۶/۷۵
مونا کاظم زاده حقیقی ۸/۲۵
فاطمه شریفی چیمه ۸/۵
زهرا سادات حسینی ۱۰
دانیال بهشتیان ۹/۵
بارانه بدخشان ۹/۲۵
لیلی نوزری ۸/۵
زینب همتیان ۷/۵
فاطمه دباغی ۹/۵
سارا مریدی ۸/۵
غزاله سادات غیاثی ۸/۲۵
سید محمد خادمی ۹/۵
مهدیه وحیدی فیض آبادی ۸/۷۵

نمرات بیوشیمی

پریسا حسنی ۱۰
بهناز شهنیان ۹/۵
مائده سلطانپور ۷/۵
نگین کلاهدوزها ۹
داتیس واصل ۹/۵
مریم رحیمی ۸
فاطمه حدادکار ۸
سیمین علیزاده ۹/۵
رامش معماری ۸/۷۵
دانیال بهشتیان ۱۰
آیسان جوانی ۹/۵
زهرا ایران نژاد ۱۰
سارا مریدی ۷/۲۵
غزاله غیاثی ۹/۵
عاطفه حیدرپور ۹/۲۵
زهرا حسینی ۱۰
بارانه بدخشان ۱۰
لیلی نوزری ۹/۵
فاطمه شریفی چیمه ۱۰
مونا کاظم زاده حقیقی ۹
زینب همتیان ۹/۲۵
محمد خادمی ۹/۲۵

مهدیه وحیدی فیض آبادی ۱۰

نمرات ایمونولوژی

بهناز شهنیان ۸/۵
داتیس واصل ۱۰
رامش معماری ۸/۵
سیمین علیزاده ۱۰
فاطمه حدادکار ۸/۵
زهرا سادات حسینی ۹/۵
غزاله سادات غیاثی ۸/۵
لیلی نوزری ۹/۵
سید محمد خادمی ۸
زینب همتیان ۸
فاطمه دباغی زرندی ۹/۵
فاطمه شریفی چیمه ۹
مهدیه وحیدی فیض آبادی ۸
مونا کاظم زاده حقیقی ۸
بارانه بدخشان ۸
آیسان جوانی ۷/۵
دانیال بهشتیان ۸/۵
پریسا حسنی ۹/۵
مائده سلطانپور ۸
مرسم رحیمی ۸/۵
زهرا ایران نژاد ۸/۵
نگین کلاهدوزها ۸/۵

نمرات دوره ی 1 مرداد 1401

نمرات خونگیری و تزریقات

سارا یوسفیان ۱۷.۵
فاطمه ثابت قدم ۱۸.۵
محمد مهدی امیری ۱۹.۵
فاطمه کردی ۱۷.۲۵
سحر صادقی پناه ۱۷
سوگل صنعتی ۲۰
مهیار اسدی ۲۰
نرگس شیراوژن ۲۰
صبا محیط زاده ۱۸
صدف حسنپور ۱۹.۵
کیاندخت کبیر ۱۹
صبا محمدیان ۱۸
سارا طهماسبی ۱۸.۵
زهرا صداقت نیا ۲۰
صبا امینی ۱۸
غزال اقتدار ۱۵
مهدیه براتی ۱۸.۵
کوثر احدی ۱۷
مبینا مس چی ۱۹
زهرا میرزایی ۱۹.۵
مریم رفائی ۱۹
نسرین نوربخش ۱۹.۵
عطیه بیات ترک ۱۷.۵
روشنک بلالک ۱۹.۵
آیدا اسد پور ۱۹.۵
فاطمه شالباف ۱۹
الهه محمدزکی ۱۷
اسما شهبازی ۱۵.۵
فاطمه گودرزی نژاد ۱۵
مونا خواجه ابولی ۱۹
عرفان جامعی ۱۶.۵
راضیه رکنی ۱۷.۵
یگانه احمدی ۱۸.۵
یاسمن محمد رفیع ۱۸
فاطمه پاچاوش ۱۸.۷۵
پریسا میرزایی ۱۸
بیتا جعفریان ۱۸
فاطمه تقوی ۱۹.۵
ملیکا کهپود ۱۹

نمرات میکروبیولوژی

مریم رفائی ۱۰
یاسمن محمد رفیع ۹/۲۵
یگانه سادات احمدی ۹/۵
فاطمه شالباف ۱۰
کوثر احدی ۹
مهدیه براتی نمین ۸/۷۵
سحر صادقی پناه ۷/۵
زهرا میرزائی ۱۰
آیدا اسدپور ۹/۵
عطیه بیات ترک ۹
نرگس شیراوژن ۸/۵
کیاندخت کبیر ۹/۲۵
صبا محمدیان ۹/۵
فاطمه پاچاوش ۹
صدف حسن پور ۱۰
زهرا صداقت نیا ۱۰
ملیکا کهپود ۹/۵
سبا محیط زاده ۷/۷۵
الهه محمدزکی ۰
اسما شهبازی ۶/۵
فاطمه گودرزی نژاد ۹
مهیار اسدی بیگزاده محله ۹/۲۵
فاطمه تقوی ۹/۷۵
بیتا جعفریان ۱۰
روشنک بلالک ۱۰
سارا طهماسبی ۸
پریسا میرزائی آیدیشه ۹/۲۵
فاطمه ثابت قدم لیلان ۹/۲۵
سارا یوسفیان ۸/۵

صبا امینی ۹/۵
راضیه رکنی ۸/۵
فاطمه کردی ۹/۵
سوگل صنعتی ایرانی ۹
محمدمهدی امیری ۹/۵
عرفان جامعی ۸/۲۵
مونا خواجه ابولی ۱۰
فاطمه کریمی ۹/۵

نمرات بیوشیمی

مریم رفائی ۸
یاسمن محمد رفیع۹/۲۵
یگانه سادات احمدی۹
فاطمه شالباف ۹
کوثر احدی ۸/۷۵
مهدیه براتی نمین ۱۰
سحر صادقی پناه ۸
زهرا میرزائی ۹/۵
آیدا اسدپور ۹
عطیه بیات ترک ۸/۵
نرگس شیراوژن ۱۰
غزال اقتدارشناس ۸/۲۵
کیاندخت کبیر ۱۰
صبا محمدیان ۱۰
فاطمه پاچاوش ۸/۵
صدف حسن پور ۸/۲۵
زهرا صداقت نیا ۹
ملیکا کهپود ۷/۲۵
سبا محیط زاده ۱۰
الهه محمدزکی ۷
اسما شهبازی ۱۰
فاطمه گودرزی نژاد ۷/۵
مهیار اسدی بیگزاده محله ۱۰
فاطمه تقوی ۱۰
بیتا جعفریان ۷/۷۵
روشنک بلالک ۱۰

سارا طهماسبی ۸
پریسا میرزائی آیدیشه ۸/۵
فاطمه ثابت قدم لیلان ۸/۷۵

صبا امینی ۷/۲۵
راضیه رکنی ۹/۵
فاطمه کردی ۶
سوگل صنعتی ایرانی ۱۰
محمدمهدی امیری ۱۰
عرفان جامعی ۱۰
مونا خواجه ابولی ۱۰
فاطمه کریمی ۱۰
بی نام ۸/۷۵

نمرات ایمونولوژی

مریم رفائی ۱۰
یاسمن محمد رفیع ۱۰
یگانه سادات احمدی ۱۰
فاطمه شالباف ۱۰
کوثر احدی ۹/۲۵
مهدیه براتی نمین ۹/۲۵
سحر صادقی پناه ۹/۲۵

زهرا میرزائی ۱۰
آیدا اسدپور ۸/۵
عطیه بیات ترک ۹/۲۵
نرگس شیراوژن ۱۰
غزال اقتدارشناس ۸/۵
کیاندخت کبیر ۹
صبا محمدیان ۸/۷۵
فاطمه پاچاوش ۱۰
صدف حسن پور ۹/۵
زهرا صداقت نیا ۹
ملیکا کهپود ۸/۵
سبا محیط زاده ۱۰
الهه محمدزکی ۷/۵
اسما شهبازی ۱۰
فاطمه گودرزی نژاد ۸/۷۵
مهیار اسدی بیگزاده محله ۱۰
فاطمه تقوی ۱۰
بیتا جعفریان ۱۰
روشنک بلالک ۱۰

سارا طهماسبی ۸/۷۵
پریسا میرزائی آیدیشه ۱۰
فاطمه ثابت قدم لیلان ۱۰
سارا یوسفیان ۸/۲۵

صبا امینی ۱۰
راضیه رکنی ۱۰
فاطمه کردی ۱۰
سوگل صنعتی ایرانی ۱۰
محمدمهدی امیری ۱۰
عرفان جامعی ۹
مونا خواجه ابولی ۱۰
فاطمه کریمی ۱۰

نمرات خونگیری و تزریقات

نمرات امتحان خونگیری
زهرا آب روشن ۸
روزبه ملاحی ۸
امیرشایان رنجبر ۷
سارا درویشی ۸.۵
زهرا شمسی ۷
سمیه صالحی ۷.۵
آرش رضایی پور ۷.۵
فاطمه هوشمند ۸
یگانه شاه محمدی ۸
غزاله فدایی ۷.۵
نیایش کاظمی ۸.۵
صبا کاهه ۶.۵
مبینا معیری ۷.۵
محمد ابراهیم رضوی کاشانی ۶.۵
مهشید یعقوبی ۷.۵
رویا زنگنه ۷.۵
بهاره نوری ۶.۵
مهسا حقیقی ۷.۵
ارغوان منصوری ۷
محمدرضا عصاریان ۸.۵
امیررضا زمانی ۶.۵
فاطمه اجاقی زاده ۸.۵
مریم ضیایی ۹
ساینا روحانیان ۹
بیتا رضاییان ۷.۵
صبا جعفرعلی جاسبی ۷
کیمیا رضایی ۵
ژینا فلاحی ۹
زهرا مهدوی ۶.۵
ریحانه حنیفه یی ۵
نازنین یزدی زاده ۶.۵
دنیا جهانی اصل ۷.۵
ستایش حبیب اله زرگر ۹
مهدی عباسی قوشچی ۸.۵
حانیه عباسقلی ۷.۵
شهاب غلامزاد ۷.۵
کیانا منفردی ۶.۵
زهرا ماهانی پور ۸
فاطمه جعفری ۶
نیلوفر عیدانی ۶
مرضیه کاظمی ۸.۵
رضا هوشمند ۷.۵
ریحانه صیادی ۷
آنیتا هوشنگ طهرانی ۷
فاطمه سروریان ۹

نمرات دوره ی 5 شهریور 1401

نمرات خونگیری و تزریقات

علیرضا صفرپور ۴.۵
فاطمه چالاک ۸.۵
اندیش غیوری ۸.۵
سیده سارا هدایتی ۷.۵
ساحل سهرابی ۸
بهاره طاعت ۶.۵
کیمیا خانزاده ۸.۵
نیلوفر قدیری ۶.۵
سمانه بیات ۳.۵
فرزانه تلیکانی ۷.۵
حانیه سنقری ۸
سحر مقدم سلیمی ۷
سبا زهرائی ۸.۵
سیمین دخت محبی ۸.۵
زهرا کامرانی ۵
فائزه نصیری ۹
سما صفری ۸.۵
مهرسا دریساوی ۶
مهسا مشایخ ۸
عارفه بیدی ۸
تینا جلالی ۶
دنیز تراب پور ۷
زینب زندی ۸
آذین ارژنگ ۸
علی عباس نژاد ۷.۵
کوثر نیکبخت ۴.۵
الهام نیک پور ۷
نازنین نخعی ۷.۵
نیوشا دبیرسپهری ۶
ناصر اصغری ۷.۵
پری کوراوند ۵
نادیا صارمی ۹
محمدعلی محرابی ۷
مائده حمید ۴.۵
فاضله پریمی ۹
کیمیا حامدزاده ۷.۵
ملینا زارعی ۶
ملیکا بوجاریان ۸.۵
غزاله محمدی ۷.۵
فاطمه عزیزیان ۸.۵
زهرا صارمی ۸.۵
ملیکا راد ۶
ملیکا نصرآبادی ۷.۵
الهه سهرابی ۶.۵
نگین بوربور اژدری ۷
مینا معدنچی ۸
بهار یونس زاده ۸

نمرات دوره ی 11 تیر 1401

نمرات نمونه گیری وریدی

محدثه شمس آبادی ۱۹/۵
صدف غفوریان ۱۹/۷۵
پرشاد پورسلیمانی ۱۹
فاطمه صبوری پیرموسایی ۱۸/۵
محمدرضا سمواتیان ۱۸/۷۵
نازنین بیگی ۱۹/۵
فاطمه حسامی فرد ۱۸
نرگس عزیزی ۱۶/۵
مریم مهاجر ۱۹
زهرا برنده ۲۰
سهیلا مقدم ۱۹
محمد نوید کنعانیان ۲۰
پونه خیراندیش ۲۰
راحله امیری گویگان ۱۷/۵
شادمان رهنمائی ۱۹/۵
حنانه ایزدی ۱۸
سارا توسلی ۱۸
ویدا ثابت ۲۰
فاطمه بالیده ۹
نگین خلجی ۱۶/۲۵
نرجس محسنی ۱۴/۷۵
رقیه نیکنام آذر ۱۸/۵
رضا فتحی ۱۸
فاطمه احمدیان دستجردی ۱۶/۵
سارا ضیائی کیان ۱۸/۵
سوگند جعفر قلی زاده ۱۴/۷۵
الهه الوندی قیاثوند ۱۹
زهرا تیموری ۱۹/۲۵
پوریا لطفی ۱۷/۵
پگاه کاردان فرد حقیقی ۱۹
مهشید زارعی ۱۶/۲۵
مریم پرویزی نیا ۱۸/۲۵
سیده فاطمه سلیمانی ۱۹/۵
رسول قلندری ۱۹/۵
عباس بحرانی ۲۰
پدیده نعمت پور ۲۰
رضا ساربانها ۲۰
عاطفه توحیدی راد ۱۷/۵
کیانا قائد محمدی ۱۸
فاطمه توفیقی ۱۸/۲۵

نمرات میکروبیولوژی

رسول قلندری ۸/۵
مهدی وجدانی ۸
مریم پرویزی نیا ۶/۵
ملیکا جلایی ۷
کیانا قائد محمدی ۸/۷۵
نرجس محسنی ۶/۵
پگاه کاردان فرد حقیقی ۹/۷۵
محمد نوید کنعانیان ۸/۵
فاطمه پیر موسایی ۸/۷۵
محمدرضا سمواتیان ۸
عاطفه توحیدی راد ۹
فاطمه حسامی فرد ۹/۵
عباس بحرانی ۹/۵
فاطمه سلیمانی ۱۰
مهشید زارعی ۹/۵
فاطمه توفیقی ۹/۵
سوگند جعفر قلی زاده ۹
نازنین بیگی ۱۰
پرشاد پور سلیمانی ۹/۵
نگین خلجی ۱۰
زهرا برنده ۱۰
سهیلا مقدم ۸
پونه خیراندیش ۹/۲۵
حنانه ایزدی ۱۰
سارا توسلی ۹/۲۵
شادان رهنمایی ۱۰
فاطمه بالیده ۷
رقیه نیکنام آذر ۱۰
فاطمه احمدیان دستجردی ۹
پوریا لطفی ۹/۲۵
راحله امیری ۹/۵
زهرا تیموری ۱۰
پدیده نعمت پور ۱۰
صبا صالح زاده ۹/۲۵
صدف غفوریان ۱۰
رضا ساربانها ۱۰
نرگس عزیزی ۷/۲۵
محدثه شمس آبادی ۹/۵
مریم مهاجر ۹/۲۵
رضا فتحی ۹/۲۵
ویدا ثابت ۹/۲۵
مهتا عبداله زاده ۹
سارا ضیائی کیان ۱۰
الهه الوندی قیاثوند ۱۰

نمرات بیوشیمی

صبا صالح زاده ۹
ویدا ثابت ۹/۷۵
نرگس عزیزی ۵
زهرا تیموری ۱۰
رضافتحی ۹
سارا ضیائی کیان ۱۰
راحله امیری ۹/۷۵
پدیده نعمت پور ۱۰
رضا ساربانها ۱۰
محدثه شمس آبادی ۱۰
الهه الوندی غیاثوند ۶/۷۵
صدف غفوریان ۱۰
مریم مهاجر ۱۰
محمد نوید کنعانیان ۸/۵
عاطفه توحیدی راد ۹
کیانا قائد محمدی ۱۰
نرجس محسنی ۹
رسول قلندری ۱۰
مهشید زارعی ۸/۲۵
فاطمه توفیقی ۱۰
محمد رضا سمواتیان ۹
فاطمه بالیده ۹/۵
فاطمه صبوری پیر مو سایی ۸
سیده فاطمه سلیمانی ۹
فاطمه حسامی فرد ۵
عباس بحرانی ۹/۲۵
مهدی وجدانی ۹/۵
پگاه کاردان فرد حقیقی ۱۰
ملیکا جلالی ۷
شادان رهنمایی ۸
مریم‌پرویزی نیا ۷/۵
سهیلا مقدم ۱۰
نگین خلجی ۱۰
سوگند جعفر قلی زاده ۱۰
زهرا برنده ۱۰
پوریا لطفی ۹
نازنین بیگی ۱۰
پرشاد پور سلیمانی ۸
حنانه ایزدی ۹/۵
رقیه نیکنام ۹/۷۵
فاطمه احمدیان ۷/۲۵
مهتا عبدالله زاده ۹
پونه خیر اندیش ۱۰

نمرات ایمونولوژی

پونه خیراندیش ۹/۷۵
سوگند جعفر قلی زاده ۹/۲۵
محمد رضا سمواتیان ۸/۵
نازنین بیگی ۹/۵
فاطمه بالیده ۹
زهرا برنده ۱۰
سارا ضیائی ۹/۵
پدیده نعمت پور ۹/۵
الهه الوندی ۸/۵
نرگس عزیزی ۸
ویدا ثابت ۹/۵
محدثه شمس آبادی ۹/۵
صدف غفوریان ۹/۵
رضا ساربانها ۹
زهرا تیموری ۹
رقیه نیکنام آذر ۱۰
سهیلا مقدم
سارا توسلی ۸/۵
فاطمه احمدیان ۹/۲۵
شادان رهنمایی ۹/۵
مهتا عبداله زاده ۱۰
راحله امیری ۹/۵
نگین خلجی ۹/۵
پوریا لطفی ۹/۵
پرشاد پورسلیمانی ۹/۵
رضا فتحی ۹
حنانه ایزدی ۱۰
صبا صالح زاده ۹/۵
مهدی وجدانی ۱۰
فاطمه صبوری ۱۰
فاطمه حسامی فرد ۹
محمد نوید کنعانیان ۹
مهشید زارعی ۷
عباس بحرانی ۸/۵
کیانا قائد محمدی ۸
عاطفه توحیدی راد ۸/۵
فاطمه سلیمانی ۹/۵
مریم پرویزی نیا ۷/۵
پگاه کاردان فرد حقیقی ۹/۵
ملیکا جلایی ۹
رسول قلندری ۱۰
فاطمه توفیقی ۹/۵

نمرات دوره ی 8 مرداد 1401

نمرات خونگیری و تزریقات

ستاره حسینی نژاد ۱۶
نگین اسعدی ۲۰
زهرا شاکری ۲۰
نارین آذری ۱۹
سارا نوبخت ۱۹.۵
محمد مهدی بهبهانی ۱۹
آرمیتا صفایی راد ۱۹.۵
مریم صادقی ۲۰
سعیده آخوندی پور ۱۹.۵
زهرا مهدوی ۱۸.۲۵
فاطمه علیزاده ۲۰
مینا پور مهراب ۲۰
معصومه حسن زاده ۱۸.۵
مریم زارع ۲۰
مریم نصیر پور ۱۹
بلقیس مجدم ۱۵
ژاله مهر علی زاده ۲۰
کیانا مقیمی نیا ۲۰
فاطمه خلیلی نژاد ۱۸.۲۵
آناهیتا رحمانی ۲۰
امید پور رضایی ۱۹.۵
حسین حجازی ۱۹.۵
سانیا بساطی ۲۰
مائده وفایی ۲۰
فاطمه رفیعی ۲۰
المیرا زمانی ۱۹.۲۵
سارینا مزلقانی ۱۹
زهرا شریفات ۱۹.۲۵
علیرضا رفیعی نژاد ۱۹.۷۵
پریا خواجه وند ۱۸
مهسا سلطانی ۲۰
سپیده طاهری ۱۹.۵
فاطمه پاکزاد ۱۸.۷۵
فاطمه رحمانی ۱۹
محدثه حاجی نژادیان ۱۹
مارال مراد نوری ۱۹.۲۵
سارا حکیمی ۱۶.۲۵
مهشید آقاجانی  ۱۷.۵
یگانه سرابیان ۱۸
آیدا عربی نژاد ۱۷
امیرحسین طلائی ۱۸
شیرین عبدالوهابی ۱۸
آوا صادقی ۱۷
نگار ابوعلی ۱۹.۵
سارا کاظمی ۱۹.۴

نمرات میکروبیولوژی

مارال مرادنوری ۷.۵
مهشید آقاجانی پور ۹.۵
فاطمه پاکزاد ۸.۵
معصومه حسن زاده ۹
مریم زارع ۹.۵
سارا حکیمی ۸.۵
فاطمه رفیعی فروشانی ۱۰
سانیا بساطی ۱۰
مائده وفائی قوشچی ۹
علیرضا رفیعی نژاد ۹.۲۵
سید محمد مهدی محمد بهبهانی ۸.۲۵
فاطمه علیزاده پرده سری ۱۰
مینا پورمهراب ۹
مریم نصیرپور ۹.۲۵
محدثه حاجی نژادیان ۱۰
سعیده آخوندی پور ۸.۷۵
زهرا ع مهدوی ۹.۵
مریم صادقی ۷
سارینا مزلقانی ۹.۲۵
المیرا زمانی ۱۰
سپیده طاهری ۶.۵
مهسا سلطانی ۱۰
فاطمه خلیلی نژاد ۱۰
کیانا مقیمی نیا ۸.۵
ژاله مهرعلی زاده ۹.۲۵
آناهیتا رحمانی ۹.۵
زهرا شاکری ۷
پریا خواجه وند ۸.۵
امیرحسین طلائی ۷.۲۵
یگانه سرابیان ۹
آیدا عربی نژاد
نگین اسعدی ۸.۷۵
سید ستاره حسینی نژاد ۱۰
آرمیتا صفایی راد
سید حسین حجازی ۹.۵
امید پور رضایی ۸.۷۵
نارین آذری ۷.۷۵
بلقیس مجدم ۷.۷۵
شیرین عبدالوهابی ۱۰
سارا کاظمی ۹
نگار ابوعلی ۷.۵
زهرا شریفات ۱۰
سارا نوبخت ۱۰
آوا صادقی ۹.۲۵
اهورا سالار عبدی ۱۰
فاطمه رحمانی ۸.۲۵

نمرات بیوشیمی

مارال مرادنوری ۱۰
مهشید آقاجانی پور ۱۰
فاطمه پاکزاد ۸.۵
معصومه حسن زاده ۱۰
مریم زارع ۱۰
سارا حکیمی ۸.۲۵
فاطمه رفیعی ۱۰
سانیا بساطی ۱۰
مائده وفائی قوشچی ۱۰
علیرضا رفیعی نژاد ۱۰
سید محمد مهدی محمد بهبهانی ۱۰
فاطمه علیزاده پرده سری ۱۰
مینا پورمهراب ۱۰
مریم نصیرپور ۹.۲۵
محدثه حاجی نژادیان ۱۰
سعیده آخوندی پور ۹‌.۵
زهرا ع مهدوی ۷.۲۵
مریم صادقی ۹.۵
سارینا مزلقانی ۷.۵
المیرا زمانی ۹.۵
سپیده طاهری ۱۰
مهسا سلطانی ۱۰
فاطمه خلیلی نژاد ۸.۵
کیانا مقیمی نیا ۱۰
ژاله مهرعلی زاده ۱۰
آناهیتا رحمانی ۹
زهرا شاکری ۸.۵
پریا خواجه وند ۸.۷۵
امیرحسین طلائی ۸.۵
یگانه سرابیان ۱۰
آیدا عربی نژاد ۶.۷۵
نگین اسعدی ۷.۷۵
سید ستاره حسینی نژاد ۷
آرمیتا صفایی راد ۱۰
سید حسین حجازی ۹.۲۵
امید پور رضایی ۹
نارین آذری ۹.۵
بلقیس مجدم ۷.۵
شیرین عبدالوهابی ۷.۲۵
سارا کاظمی ۸.۲۵
نگار ابوعلی ۸.۵
زهرا شریفات ۱۰
سارا نوبخت ۱۰
آوا صادقی ۱۰
اهورا سالار عبدی ۷.۵
فاطمه رحمانی ۸.۲۵

نمرات ایمونولوژی

مارال مرادنوری ۱۰
مهشید آقاجانی پور ۱۰
فاطمه پاکزاد ۱۰
معصومه حسن زاده ۱۰
مریم زارع ۹.۲۵
سارا حکیمی ۸‌.۵
فاطمه رفیعی فروشانی ۱۰
سانیا بساطی ۱۰
مائده وفائی قوشچی ۱۰
علیرضا رفیعی نژاد ۱۰
سید محمد مهدی محمد بهبهانی ۸.۷۵
فاطمه علیزاده پرده سری ۱۰
مینا پورمهراب ۱۰
مریم نصیرپور ۷.۵
محدثه حاجی نژادیان ۱۰
سعیده آخوندی پور ۹
زهرا ع مهدوی ۹.۵
مریم صادقی ۸.۵
سارینا مزلقانی ۸.۵
المیرا زمانی ۱۰
سپیده طاهری ۸
مهسا سلطانی ۹.۵
فاطمه خلیلی نژاد ۸.۷۵
کیانا مقیمی نیا ۸.۷۵
ژاله مهرعلی زاده ۹.۵
آناهیتا رحمانی ۱۰
زهرا شاکری ۱۰
پریا خواجه وند ۹.۵
امیرحسین طلائی ۱۰
یگانه سرابیان ۹
آیدا عربی نژاد ۷.۵
نگین اسعدی ۹
سید ستاره حسینی نژاد ۱۰
آرمیتا صفایی راد ۹.۵
سید حسین حجازی ۹.۵
امید پور رضایی ۹.۲۵
نارین آذری ۹.۵
بلقیس مجدم ۹.۵
شیرین عبدالوهابی ۱۰
سارا کاظمی ۹
نگار ابوعلی ۹.۵
زهرا شریفات ۱۰
سارا نوبخت ۱۰
آوا صادقی ۹.۵
اهورا سالار عبدی ۱۰
فاطمه رحمانی ۱۰

نمرات هماتولوژِی

مریم زارع ۱۰/۱۰
محمد مهدی محمد بهبهانی ۱۰/۱۰
فاطمه خلیلی نژاد ۸/۷۵
امید پوررضایی ۹/۵
آرمیتا صفایی راد ۱۰/۱۰
سید محمد حجازی ۱۰/۱۰
نگین اسعدی ۸/۲۵
مریم صادقی ۹/۵
مهسا سلطانی ۱۰/۱۰
سعیده آخوندی پور ۱۰/۱۰
آناهیتا رحمانی ۹/۵
ژاله مهرعلی زاده ۱۰/۱۰
محدثه حاجی نژادیان ۱۰/۱۰
کیانا مقیمی نیا ۱۰/۱۰
زهرا مهدوی ۸/۲۵
زهرا شاکری ۸
نگار ابوعلی ۹/۵
مهشید آقاجانی ۹/۵
المیرا زمانی ۱۰
فاطمه پاکزاد ۹/۵
بلقیس مجدم ۹/۵
مارال مرادنوری ۹/۵
فاطمه علیزاده ۱۰
مینا مهراب ۹/۵
آوا صادقی ۱۰
سپیده طاهری ۱۰
پریا خواجه وند ۱۰
سارا کاظمی ۷
نارین آذری ۸/۲۵
امیرحسین طلایی ۸/۵
شارا نوبخت ۱۰
سانیا بساطی ۱۰
فاطمه رحمانی ۱۰
معصومه حسن زاده ۹/۵
شیرین عبدالوهابی ۱۰
مریم نصیرپور ۱۰
آیدا عربی نژاد ۹/۲۵
مائده وفایی ۱۰
علیرضا رفیعی نژاد ۱۰
فاطمه رفیعی ۱۰
یگانه سرابیان ۱۰
زهرا شریفات ۹/۵
سارا حکیمی ۹/۵
اهورا سالار عبدی ۹/۵
ستاره حسینی نژاد ۷/۲۵

نمرات دوره ی 12 شهریور 1401

نمرات خونگیری و تزریقات

نیما صبوری ۶.۵
فاطمه اسحاقی ۸.۵
مینا بختیاری ۸
محمد نظری ۸.۵
مهدیس کریمی بهار ۶.۵
مهدیه عنایت زاده ۷.۵
هستی مرادپور ۹
پریسا مفتاحی ۹.۵
غزل محمدنژاد ۹
فاطمه اشرف کاشانی ۹.۵
شیرین حسینی سوره برق ۷
مریم ابولفتحی ۳‌.۵
زهرا آزادی ۹
سارا محمودزاده ۸.۵
سارا قاسمی ۷
الیکا پورمحمدعلی ۸
زهرا اسماعیل‌پور ۸.۵
فرشته حبشی ۸
نیلوفر سلیمی ۹.۵
صبا حسن پور ۱۰
بی‌تا ملاآقایی ۸.۵
حدیث عرب‌خانی ۹
مینا نباتی ۶
پریوش قلندری ۹
آیلین برون ۵.۵
غزل ابهری ۸.۵
جلال الدین درویشی ۶.۵
تارا قره‌گزلو ۹
محیا اکبری ۹.۵
علی قربان‌زاده ۸
دانیال محمودی ۷.۵
هیراد جوادی ۸.۵
الهام نیکویی ۱۰
فاطمه ملاعیان ۷
زهرا مختاری ۷.۵
نازنین جعفری ۶.۵
فاطمه آقابیگی ۸.۵
عسل قاسمی ۸.۵
سهیل گمار ۸.۵
علی‌رضا عاشوری ۷.۵
ملیکا صفائیان ۷.۵
شیدا یاری زاده ۷.۵
فاطمه دوستی ۸.۵
زهرا وفائی ۹.۵
شقایق زند لشنی ۹
یاسمین مرادپور ۸
مهرنوش مولازاده ۹.۵
رضا خزلی ۸.۵
شراره نوروزبوجی ۸
آراسته مرادی ۹.۵
رامش رستمی ۹.۵

نمرات میکروبیولوژی

دانیال محمودی 6
مهدیس کریمی 6/5
هیراد جوادی 7/5
تارا قره‌گوزلو 6/5
حدیث عرب خانی 8/5
آراسته مرادی 8/5
سارا محمود زاده 9
هستی مراد پور 8/5
علیرضا عاشوری 8
شیرین حسینی 7
نیما صبوری 7
سهیل گمار 8/5
نازنین جعفری 7/5
فاطمه دوستی 8/5
یاسمین مرادپور 8/5
زهرا اسماعیل پور 9

نمرات بیوشیمی

سارا قاسمی 6
جلال الدین درویشی 5
الیکا پورمحمد علی 9/5
شقایق زند 8/5
مینا بختیاری 8/5
فرشته حبشی 7
غزل ابهری 9
غزل محمد نژاد 7
شراره نوروز بوجی 9
محیا اکبری 9/5
زهرا وفایی 9/5
محمد نظری 8
ملیکا صفاییان 8/5
نازنین جعفری 7
دانیال محمودی 7
شیرین حسینی دوره برق 9
هستب مرادپور 9
زهرا اسماعیل پور 9
مهدیه عنایت زاده 8
علی قربان زاده 8
تارا قره‌گوزلو 6
صبا حسن پور 10
عسل قاسمی 8/5
فاطمه آقابیگی 7
رامش رستمی 5/5
فاطمه ملاعلیان 3/5
نیما صبوری 5/5
سهیل گمار 7/5
آراسته مرادی 6/5
پریوش قلندری 7/5
الهام نیکویی 6
مریم ابوالفتحی 7
زهرا آزادی 8/5
بیتا ملاآقایی 9
فاطمه دوستی 7
نیلوفر سلیمی 9
حدیث عرب خانی 7/5
علیرضا عاشوری 7/5
یاسمین مرادپور 8
پریسا مفتاحی 6/5
زهرا مختاری 10
مینا بیاتی 6/5
رضا خزلی 5
فاطمه اشرف کاشانی 10
مهرنوش مولازاده 9
هیراد جوادی 7
سارا محمود زاده 6
شیدا یاری زاده 8

نمرات هماتولوژِی

نیما صبوری ۶.۵
فاطمه اسحاقی
مینا بختیاری ۸.۵
محمد نظری ۸.۵
مهدیس کریمی بهار
مهدیه عنایت زاده
هستی مرادپور ۸.۵
پریسا مفتاحی ۶
غزل محمدنژاد ۷
فاطمه اشرف کاشانی ۸
شیرین حسینی سوره برق ۶.۵
مریم ابولفتحی
زهرا آزادی ۸.۵
سارا محمودزاده ۷.۵
سارا قاسمی ۱۰
الیکا پورمحمدعلی
زهرا اسماعیل‌پور
فرشته حبشی ۹.۵
نیلوفر سلیمی ۷
صبا حسن پور ۷.۵
بی‌تا ملاآقایی
حدیث عرب‌خانی
مینا نباتی ۸.۵
پریوش قلندری ۸
آیلین برون ۷
غزل ابهری ۹
جلال الدین درویشی ۶.۵
تارا قره‌گزلو
محیا اکبری
علی قربان‌زاده ۸.۵
دانیال محمودی ۶
هیراد جوادی ۸.۵
الهام نیکویی ۷.۵
فاطمه ملاعیان ۷.۵
زهرا مختاری ۹
نازنین جعفری۷
فاطمه آقابیگی
عسل قاسمی ۸.۵
سهیل گمار ۷.۵
علی‌رضا عاشوری ٧
ملیکا صفائیان
شیدا یاری زاده
فاطمه دوستی ۸
زهرا وفائی
شقایق زند لشنی ۸.۵
یاسمین مرادپور ۸
مهرنوش مولازاده ۹
رضا خزلی ۸
شراره نوروزبوجی
رامش رستمی ۸.۵

نمرات دوره ی 20 شهریور 1401

نمرات بیوشیمی

راضیه پرور 6.5
فاطمه صفری 8
روژان مجیری 9
یگانه ملکی 6
مهدیه ملکزاده 7.5
نسرین قاطع 7.5
مائده دوستوندی 5
فاطمه محمودی 6
پارسا محمدی پور 6.5
یکتا کمالی 8.5
نازنین ایرانی 8.5
مهسا اسماعیلی 7.5
ساناز ابراهیمی 8
مریم مسکوئیده 9
آیدا باسامی 7
نسیم جامعی 8.5
سارا کاظمی 8
سمیه حیدری 5
مهدیه توسلی 7.5
زهرا جباری 9.5
ستایش سیدی 9.5
پریسا بیات هاشمی 8.5
مهسا بیهرقی7
فاطمه محمد زاده 8
آیسان علیپور 7.5
آدین بذر افشان 8
فاطمه کریمی بندبونی 8.5
سحر فردوسی‌ زاده 10
محمد مهدی طاهری 9.5
نگین کورانی 2
دانیال نظریان 9
زهرا سنجیده 9
کیمیا خرمی 7
فاطمه تقی زاده 8
آیتان قاسمی 4.5 نمونه گیری
معصومه بختیاری 9
الهام افخمی 9
فاطمه مهدلو 7
گلناز فرصت صفایی 7
عاطفه داوودی پسند 7.5
فاطمه ترک 9
هانیه فرج زاده 10
آیتان قاسمی 4 بیوشیمی
نگین بهرامعلی اسدی 8.5
مانیا سودی 6.5
ایلیا بردبار 7.5
محیا شکارپی 9.5
قرن زمانیان 8
نیوشا مطلوبی اقدم 8.5
مرضیه ملا محمدی 9.5
محمد شریفی 10
هستی زمانی 9