نمرات دوره ی 30 بهمن 1400

نمرات نمونه گیری وریدی

پانیذ عبادی ۱۴
ملیکا پوری ۲۰
لیلا جعفری ۱۹
عرفانه زمانیان نجف آبادی ۱۹
فاطمه سادات رضایی ۱۷
مائده سلطانی ۱۵
علیرضا هادی ۱۸.۷۵
شقایق مرادی ۱۷.۵
محمدرضا یار زاده ۱۵.۲۵
سیده مهرانه معافی ۱۸
مونس سیدی ۱۸
محدثه سادات آقایی سلوط ۱۷.۲۵
ساجده یاروش ۱۹
مائده ایرانشاهی ۱۹.۷۵
الهام مقدادی ۱۷
فرنوش سعادتی ۱۹.۵
صدف نعمتی ۱۸.۵
مینا ‌ضیایی ۱۷.۲۵
کاملیا سنجابیان ۱۹.۵
هنگامه طاهری ۱۹.۵
مریم عبیات ۱۸.۷۵
فاطمه زادخوری ۱۷.۵
مائده طباطبایی ۲۰
عزاله احمدی زاده ۱۸
محدثه ذو القدر ۱۹
دینا بهرامی ۱۸
مرضیه تیموری ۱۹.۵
اسما خنیفر ۱۲.۵
نگین شاه قلی ۱۲
فائزه شعبانی۲۰
مرجان آکنج ۱۸
زهرا فرجی ۱۹
محمدجواد جلالی ۱۶.۲۵
مبینا آقایی پور ۱۸.۵
ملیکا محمدخانی ۱۸.۵
فاطمه بهادری ۱۸
سمیرا صادقی ۱۸
محیا نائینی ۱۴

نمرات امتحان بیوشیمی

لیلا جعفری ۸.۵
سمیرا صادقی ۹.۵
نگین شاه ملکی ۹
محمد جواد جلالی ۷.۵
فرنوش سعادتی ۹
فاطمه زادخوری ۹
فاطمه بهادری ۱۰
فاطمه سادات رضایی ۸
محیا نائینی زاده ۸.۷۵
غزاله احمدی زاده ۸.۵
محمد یار زاده 0
مبینا آقایی پور ۶.۲۵
ملیکا محمد خانی ۷.۲۵
مائده سلطانی ۷.۵
شقایق مرادی ۴.۷۵
مرضیه تیموری ۶.۲۵
پانیذ عبادی ۷.۷۵
علیرضا هادی 10
مائده ایرانشاهی ۳.۵
دنیا بهرامی ۵.۷۵
کاملیا سنجابیان ۸.۲۵
مائده طباطبایی ۹
اسما خنیفر ۲
مریم عبیات ۸.۲۵
سیده مهرانه معافی ۸.۲۵
مینا ضیایی ۸.۲۵
فائزه شعبانی ۷.۵
زهرا فرجی ۹
ساجده یاروش ۸.۲۵
الهام مقدادی ۸.۷۵
عرفانه زمانیان نجف آبادی ۷.۷۵
صدع نعمتی ۸.۵
ملیکا پوری 10
مرجان آکنج ۸.۵
محدثه سادات آقایی ۷.۵
مونس سیدی ۷.۲۵
محدثه ذو القدر ۸.۵

نمرات امتحان هماتولوژی

هنگامه طاهری 9.25
سمیرا صادقی ۹.۲۵
فرنوش سعادتی ۸.۵
کاملیا سنجابیان ۸.۷۵
محیا نائینی زاده ۸.۷۵
دنیا بهرامی ۸
زهرا فرجی ۷.۷۵
علیرضا هادی ۸.۵
فاطمه سادات رضایی ۷.۲۵
محمد یارزاده ۶.۷۵
ساجده یاروش ۱۰
مائده سلطانی ۹.۲۵
شقایق مرادی ۸.۲۵
نگین شاه ملکی ۸.۷۵
فائزه شعبانی ۶.۷۵
مائده ایرانشاهی ۸.۵
مینا ضیایی ۸.۷۵
مرجان آگنج ۸.۵
محدثه ذو القدر ۱۰
عرفانه زمانیان ۹.۲۵
مرضیه تیموری ۹.۵
ملیکا پوری ۱۰
مبینا آقایی پور ۸.۵
فاطمه خاکی ۱۰
ملیکا محمد خانی ۹.۷۵
غزاله احمدی زاده ۱۰
مریم عبیات ۷.۵
الهام مقدادی ۴‌.۵
محدثه سادات آقایی ۷.۵
فاطمه بهادری ۹
فاطمه زادخوری ۷
صدف نعمتی ۸.۵
مهرانه معافی ۶.۲۵
محمد جواد جلالی ۶.۲۵
پانیذ عبادی ۸
لیلا جعفری ۶.۷۵
مائده طباطبایی ۹.۷۵
مونس سیدی ۵.۷۵

نمرات امتحان میکروبیولوژی

فاطمه سادات رضایی ۹.۷۵
سیده مهرانه معافی ۸
صدف نعمتی ۹
محدثه سادات آقایی ۹.۲۵
سمسرا صادقی ۹
شقایق مرادی ۸.۵
ساجده یاروش ۹.۵
محیا نائینی زاده ۹
دنیا بهرامی الهام ۹
اسما خنیفر ۷.۵
نگین شاه ملکی ۸.۲۵
کاملیا سنجابیان ۸.۵
مبینا آقایی پور ۹
فاطمه زادخوری ۹.۵
ملیکا پوری ۹.۵
ملیکا محمد خانی ۹.۷۵
غزاله احمدی زاده ۱۰
مینا ضیایی ۹
عرفانه زمانیان نجف آبادی ۸.۲۵
الهام مقدادی ۵.۵
مریم عبیات ۸
مائده طباطبایی ۸
محمد جواد جلالی ۹
محمد یار زادا ۷.۷۵
فاطمه بهادری ۷.۵
محدثه ذوالقدر ۸.۷۵
فاطمه خاکی ۹.۲۵
مرجان آگنج ۷.۵
مرضیه تیموری ۸.۵
پانیذ عبادی ۸.۷۵
لیلا جعفری ۸.۷۵
مونس سیدی ۸
مائده سلطانی ۸
علیرضا هادی ۹.۷۵
هنگامه طاهری ۸.۷۵
فائزه شعبانی ۸.۷۵

نمرات امتحان ایمونولوژی

زهرا فرجی ۸/۷۵
فرنوش سعادتی ۹
محدثه ذوالقدر ۹/۵
مرجان آگنج ۹/۵
غزاله احمدی زاده ۹
مینا ضیایی ۷
فاطمه خاکی ۱۰+
عرفانه زمانیان نجف آبادی ۸/۲۵
شقایق مرادی ۸/۵
مرضیه تیموری ۸/۲۵
ملیکا محمدخانی ۸/۲۵
مبینا آقایی پور ۸
ملیکا پوری ۱۰
مهرانه معافی ۹
مریم عبیات ۷/۵
اسما خنیفر ۷
هنگامه طاهری ۹
مائده ایرانشاهی ۷
کاملیا سنجابیان ۹/۲۵
محسا نائینی زاده ۹/۵
ساجده یاروش ۱۰+
سمیرا صادقی ۱۰+
فائزه شعبانی ۹
نگین شاه ملکی ۸/۲۵
دنیا بهرامی ۹
علیرضا هادی ۹/۵
محمد جواد جلالی ۷/۲۵
محمد یارزاده ۸
پانیذ عبادی ۷
مائده سلطانی ۱۰+
مائده طباطبایی ۱۰+
لیلا جعفری ۹
فاطمه بهادری ۹
فاطمه زادخوری ۱۰
محدثه آقایی ۹
فاطمه رضایی ۸/۵
صدف نعمتی ۹
الهام مقدادی ۷

نمرات دوره ی 14 اسفند 1400

نمرات نمونه گیری وریدی

کیمیا مرجانی ۲۰
صبا مهدوی ۲۰
مهشید کوهی ۱۹/۵
زهره گرشاسبی ۱۹/۵
بهاره جهانگیر توکلی ۲۰
رومینا زنده دل ۲۰
عاطفه رافعی ۲۰
مریم امینایی امامه ۱۹/۲۵
زهرا باران ۱۹/۵
عاطفه رصاف ۱۹
هانیه نوری زاده ۲۰
ستاره عرب ۱۹
اروین بیت اللهی ۱۸/۵
رضوان علی جعفری ۱۹
سپیده نصر اللهی ۱۸/۲۵
هانیه کاظمی ۱۹/۵
ملیکا صدیق دیوانی ۱۹/۵
رویا سادات موسوی ۱۹
سارا ممتازان ۱۸/۵
فاطمه نظر زاده ۱۹

بینام ۱۴/۷۵

عطیه عباس مقدم ۱۸/۵

نمرات میکروبیولوژِی

اروین بیت اللهی ۸/۵
رضوان علی جعفری ۱۰
صبا مهدوی مقدم ۹
سپیده نصراللهی ۱۰
سارا ممتازان ۹/۵
زهرا باران ۹
عطیه عباس مقدم ۹/۵
بهار جهانگیر توکلی ۱۰
مهشید شکوهی ۹/۷۵
رویا سادات موسوی ۱۰
کیمیا مرجانی ۹/۵
رومینا زنده دل ۹/۷۵
ملیکا صدیق دیوانی ۱۰
زهره گرشاسبی راد ۱۰
مریم امینایی امامه ۱۰
هانیه نوری زاده ۱۰
ستاره عرب ۱۰
غزاله رجب زاده ۹/۵
فاطمه نظر زاده ۹
عاطفه رافعی ۱۰
عاطفه رصاف ۱۰
هانیه کاظمی ۱۰

نمرات بیوشیمی

بهاره جهانگیر توکلی ۱۰
مهشید شکوهی ۹
رضوان علی جعفری ۹
کیمیا مرجانی ۹/۵
زهرا باران ۸
اروین بیت اللهی ۹
رویا سادات موسوی ۱۰
سارا ممتازان ۹/۵
سپیده نصراللهی ۹
صبا مهدوی ۸/۵
مریم امینایی امامه ۱۰
هانیه نوری زاده ۱۰
ستاره عرب ۱۰
ملیکا صدیق دیوانی ۱۰
عاطفه رصاف ۷/۲۵
عاطفه رافعی ۹/۷۵
فاطمه نظر زاده ۸
غزاله رجب زاده ۸
هانیه کاظمی ۱۰
رومینا زنده دل ۹/۵
زهره گرشاسبی راد ۱۰

عطیه عباس مقدم ۴/۵

نمرات ایمونولوژی

رومینا زنده دل ۱۰
هانیه نوری زاده ۱۰
ستاره عرب ۱۰
فاطمه نظر زاده ۹/۵
ملیکا صدیق دیوانی ۹
زهره گرشاسبی راد ۱۰
عاطفه رافعی ۱۰
مریم امینایی امامه ۹
غزاله رجب زاده ۱۰
هانیه کاظمی ۹
عاطفه رصاف ۷
عطیه عباس مقدم ۱۰
رضوان علی جعفری ۱۰
بهار جهانگیر توکلی ۹/۵
مهشید شکوهی ۱۰
سارا ممتازان ۹/۵
سپیده نصراللهی ۹
رویا سادات موسوی ۹/۲۵
صبا مهدوی مقدم ۷/۵
اروین بیت اللهی ۹/۵
زهرا باران ۱۰

نمرات هماتولوژی

مریم امینایی ۹.۵
هانیه کاظمی ۸.۷۵
رومینا زنده دل ۹.۲۵
عاطفه رافعی ۹.۲۵
فاطمه نظر زاده ۹
عاطفه رصاف ۹.۵
زهره گرشاسبی راد ۱۰
ستاره عرب ۹.۲۵
هانیه نوری زاده ۹
بهار جهانگیر توکل ۱۰
مهشید شکوهی ۹
رضوان علی جعفری ۸.۷۵
صبا مهدوی مقدم ۸.۵
اروین بیت الهی ۷.۲۵
رویا سادات موسوی ۹.۵
زهرا باران ۹.۷۵
سارا ممتازان ۸.۷۵
عطیه عباس مقدم ۸
ملیکا صدیق دیوانی ۹.۵
غزاله رجب زاده ۷.۲۵
سپیده نصرالهی ۸

نمرات دوره ی 20 فروردین 1401

نمرات نمونه گیری وریدی

امیرحسین هنرمند ۱۶/۲۵
نژله رجبی ۱۵/۵
مبینا امیری ۱۹
شکیبا کنعانی ۲۰
فیروزه امجدی ۱۶/۷۵
دنیا لادانی ۱۹
زهرا فتحی ۱۵
هستی عقیقی ۱۹
گلسار عسگری ۱۹
آتنا کوشکی ۱۸/۵
مهسا زارعی ۱۸
مبینا امامی ۱۹
دیبا صابونی مقدم ۱۹/۷۵
رستا جعفری ۱۹/۵
پرستو جهان تیغ ۲۰
یگانه محمدی برزگر ۲۰
سارا قصری ۲۰
خاطره شاهمرادی ۱۵/۵
پریوش گراوند ۱۸/۵
فاطمه ثابتی راد ۱۷
متین حق جو ۱۹
آیدا شریفیان ۱۹/۵
فرانک اشرف ۱۹
امیرحسین قربانیان ۱۸/۵
فاطمه احمدوند ۱۸
فاطمه کریم آبادی ۱۶/۵
حانیه هاشمی ۱۹/۵
کیاشا کارگر ۲۰
غزاله تابنده ۱۸/۲۵
فاطمه رضوی ایردموسی ۱۹
مهدیه رحیمی ۱۵/۲۵
زهرا جباری ۸/۵
فاطمه غلامی ۱۸/۵
مبینا وقاری ۱۹
اسما جاوید کریمی۱۶/۲۵
رضوان بهرام نژاد ۱۹
امیرعلی سبحان پناه ۲۰
بینام ۱۷/۷۵

نمرات میکروبیولوژِی

فاطمه کریم آبادی ۹/۵
پرستو جهان تیغ ۱۰
هستی عقیقی ۱۰
سارا قصری ۱۰
مبینا امامی ۹
غزاله تابنده ۱۰
یگانه محمدی برزگر ۸/۷۵
پریوش گراوند ۹
اسما جاوید کریمی ۹/۵
فرانک اشرف ۹/۵
رضوان بهرام نژاد ۹/۵
مهدیه رحیمی ۹/۵
مبینا امیری ۹/۷۵
امیرحسین هنرمند ۹/۲۵
امیرعلی سبحان پناه ۹/۵
متین حق جو ۹/۷۵
فاطمه احمدی ۱۰
نژله رجبی ۷/۷۵
مهسا زارعی ۹/۵
ساینا جمشیدی ۸/۷۵
فاطمه ثابتی راد ۱۰
زهرا جباری ۱۰
شکیبا کنعانی ۱۰
دیبا صابونی مقدم ۱۰
فاطمه رضوی ۱۰
آیدا شریفیان ۱۰
فاطمه احمدوند ۱۰
فاطمه غلامی ۸
مبینا وقاری ۱۰
خاطره شاهمرادی ۹/۵
فیروزه امجدی ۷
فاطمه سلگی ۷/۲۵
حانیه هاشمی ۱۰
امیرحسین قربانیان ۹/۷۵
رستا جعفری ۱۰
دنیا لادانی ۱۰
کیاشا کارگر ۹/۷۵
گلسار عسگری ۹/۷۵
زهرا فتحی ۱۰
آتنا کوشکی ۱۰

نمرات بیوشیمی

اسما جاوید کریمی ۵/۲۵
پریوش گراوند ۸/۵
متین حق جو ۹/۲۵
فاطمه احمدی ۸/۵
فرانک اشرف ۸/۵
غزاله تابنده ۸/۵
رضوان ۶/۵
مبینا امیری ۹
مبینا امامی ۹/۵
امیرحسین هنرمند ۷/۷۵
مهدیه رحیمی ۹
یگانه محمدی برزگر ۸/۷۵
امیرعلی سبحان پناه ۹/۲۵
نژله رجبی ۱۰
پرستو جهان تیغ ۱۰
زهرا جباری ۹/۵
سارا قصری ۱۰
هستی عقیقی ۷/۷۵
فاطمه رضوی ۹/۷۵
مبینا وقاری ۸/۲۵
شکیبا کنعانی ۱۰
فاطمه کریم آبادی ۸/۷۵
دیبا صابونی مقدم ۸/۵
فاطمه ثابتی راد ۶/۷۵
آیدا شریفیان ۸/۲۵
فاطمه احمدوند ۸/۵
فاطمه غلامی ۸
فاطمه سلگی ۴
کیاشا کارگر ۹/۵
خاطره شاهمرادی ۵/۵
امیرحسین قربانیان ۸
رستا جعفری ۹
آتنا کوشکی ۸
گلسار عسگری ۸
حانیه هاشمی فر ۹/۵
دنیا لادانی ۸
ساینا جمشیدی ۷

زهرا فتحی ۹/۵

نمرات ایمونولوژی

امیرعلی سبحان پناه ۹
متین حق جو ۹
غزاله تابنده ۹
امیرحسین هنرمند ۸
پریوش گراوند ۱۰
اسما جاوید ۱۰
یگانه محمدی برزگر ۹
رضوان بهرام نژاد ۱۰
فرانک اشرف ۹
فاطمه احمدی ۹
رستا جعفری ۹
امیرحسین قربانیان ۹
فاطمه سلگی ۷
آتنا کوشکی ۹
فیروزه امجدی ۸
مهسا زارعی ۹
سارا قصری ۸
خاطره شاهمرادی ۸
پرستو جهان تیغ ۷/۵
زهرا جباری ۷
مهدیه رحیمی ۸
مبینا امیری ۹/۵
ساینا جمشیدی ۶
فاطمه احمدوند ۹/۵
آیدا شریفیان ۸/۷۵
فاطمه غلامی ۹/۵
شکیبا کنعانی ۹
هستی عقیقی ۹
فاطمه رضوی ۹/۵
دیبا صابونی اقدم ۱۰
فاطمه ثابتی راد ۱۰
نژله رجبی ۱۰
دنیا لادانی ۸
حانیه هاشمی ۹
کیاشا کارگر ۹
فاطمه کریم ابادی ۸
گلسا عسگری ۹
مبینا وقاری ۸
زهرا فتحی ۹
مبینا امامی ۷/۵

نمرات هماتولوژی

مبینا وقاری ۹/۲۵
پرستو جهان تیغ ۹/۷۵
حانیه هاشمی ۷/۲۵
فاطمه سلگی ۷/۷۵
آتنا کوشکی ۹/۵
دنیا لادانی ۹/۵
امیرحسین قربانیان ۱۰
رستا جعفری ۱۰
فیروزه امجدی ۱۰
زهرا فتحی ۱۰
سارا قصری ۹/۵
ساینا جمشیدی ۸
فاطمه رضوی ۹/۵
مهسا زارعی ۹
فاطمه ثابتی راد ۹/۵
شکیبا کنعانی ۷/۷۵
نژله رجبی ۸/۵
فاطمه کریم آبادی ۵/۵
زهرا جباری ۹
فاطمه غلامی ۴/۲۵
آیدا شریفیان ۷/۵
هستی عقیقی ۹/۲۵
کیاشا کارگر ۹/۷۵
دیبا صابونی اقدم ۹/۵
گلسا عسگری ۱۰
متین حق جو ۹/۵
امیرعلی سبحان پناه ۹/۲۵
رضوان بهرام نژاد ۵
فرانک اشرف ۱۰
مبینا امامی ۸/۲۵
مهدیه رحیمی ۸/۲۵
فاطمه احمدی ۹/۲۵
امیرحسین هنرمند ۷
مهسا زارعی ۱۰
مبینا امیری ۹/۵
یگانه محمدی برزگر ۹
غزاله تابنده ۸/۵
فاطمه احمدوند ۹/۵
پریوش گراوند ۵/۵
اسما جاوید ۷/۷۵

نمرات دوره ی 17 اردیبهشت 1401

نمرات نمونه گیری وریدی

الهه میرزایی ۱۵
رقیه آسیابانی ۱۸
پروین رحیم زاده ۱۳
شیرین جهانشاهی ۱۸
شیدا کاوه مقدم ۱۹
ملیکا صادقی ۲۰
سیده مریم موسوی ۱۹/۵
فاطمه فرجی ۱۹
صبا پاک راه ۲۰
فاطمه دویران کشاورزی ۲۰
پریسا سلمانیان ۲۰
نیکتا بهداروند ۱۹
ارش نظری ۱۹/۵
دلارام خیراله زاده ۲۰
سمیرا سادات غمی لوی ۱۹
آوا زهرا قاسمی ۲۰
سوگل انصاری ۱۹/۵
بدون نام ۱۹

زهرا محمدی ۱۳

نمرات میکروبیولوژی

پروین رحیم زاده ۱۰
بیتا نیک سرشت ۱۰
فاطمه فرجی ۱۰
صبا پاک راه ۱۰
فاطمه دویران کشاورزی ۱۰
نیکتا بهداروند ۱۰
سوگل انصاری ۱۰
آرش نظری ۹/۵
آوازهرا قاسمی ۱۰
سبحان پارسادوست ۹/۵
شیرین جهانشاهی ۹/۵
پریسا سلمانیان ۹/۷۵
ملیکا صادقی ۹/۷۵
سمیرا غمی لوی ۱۰
دلارام خیراله زاده ۹
رقیه اسیابانی ۹/۷۵
الهه میرزایی ۸/۵
زهرا داودی ۹/۷۵
سارا جاهد ۶/۵
مارال باقری ۱۰
زهرا امینی ۹/۵
مریم موسوی ۱۰
زهرا محمدی ۸/۷۵

نمرات بیوشیمی

آرش نظری ۶
سبحان پارسادوست ۷/۵
آوازهرا قاسمی ۱۰
فاطمه فرجی ۱۰
صبا پاکراه ۱۰
سوگل انصاری ۱۰
فاطمه دویران کشاورزی ۹/۲۵
پروین رحیم زاده ۹/۵
نیکتا بهداروند ۹/۷۵
یاسمن یاسمی ۱۰
بیتا نیک سرشت ۸
مارال باقری ۵/۵
زهرا داودی ۷
دلارام خیراله زاده ۶
مریم موسوی ۹/۷۵
الهه میرزایی ۹/۵
سمیرا سادات غمی لوی ۱۰
ملیکا صادقی ۹/۵
زهرا امینی ۹/۷۵
پریسا سلمانیان ۹/۲۵
رقیه اسیابانی ۱۰
شیرین جهانشاهی ۸

زهرا محمدی ۹/۵

نمرات ایمونولوژی

الهه میرزایی ۹/۵
دلارام خیراله زاده ۸
زهرا داودی ۸/۲۵
زهرا امینی ۹/۵
ملیکا صادقی ۱۰
رقیه آسیابانی ۹/۵
پریسا سلمانیان ۹/۵
سیده مریم موسوی ۹/۵
سبحان پارسادوست ۸/۵
نیکتا بهداروند ۹/۵
صبا پاک راه ۹/۷۵
فاطمه فرجی ۹/۷۵
شیرین جهانشاهی ۹/۵
آرش نظری ۹/۵
سوگل انصاری ۹/۷۵
آوازهرا قاسمی ۸
فاطمه دویران کشاورزی ۹/۵
سمیرا سادات غمی لوی ۹/۵
بیتا نیک سرشت ۹/۵
پروین رحیم زاده ۹/۷۵

شیرین جهانشاهی ۱۰
فاطمه فرجی ۱۰
نیکتا بهداروند ۱۰
صبا پاک راه ۱۰
سوگل انصاری ۹/۵
آوازهرا قاسمی ۱۰
بیتا نیک سرشت ۱۰
پروین رحیم زاده ۹
زهرا محمدی ۱۰
سبحان پارسادوست ۱۰
مارال باقری ۱۰
سمیرا سادات غمی لوی ۹/۵
آرش نظری ۱۰
زهرا داودی ۹/۵
دلارام خیراله زاده ۸/۲۵
مریم موسوی ۱۰
رقیه اسیابانی ۱۰
زهرا امینی ۹/۵
الهه میرزایی ۱۰
پریسا سلمانیان ۹/۵
ملیکا صادقی ۱۰