بایگانی برچسب: آزمایش آنتی مولرین یا AMH هورمون جنسی

آزمایش آنتی مولرین یا AMH هورمون جنسی

AMH Test

آزمایش آنتی مولرین یا AMH هورمون جنسی   آزمایش آنتی مولرین یا AMH جهت اندازه گیری سطح سرمی هورمون بازدارنده ی مولرین انجام می شود. AMH یک هورمون گلیکوپروتئینی می باشد که مقادیر این هورمون به سن و جنس بستگی دارد به طوری که این هورمون در جنین پسر تا سن ۲ سالگی تولید و