بایگانی برچسب: آزمایش تیروئید

آزمایش های مربوط به تیروئید

fsh test

آزمایش های مربوط به تیروئید میزان فعالیت غده ی تیروئید و میزان ترشح هورمون های تیروئید را اندازه گیری می کنند. TRH (Thyrotropin-releasing hormone) TSH (Thyrotropin) (Thyroid-stimulating hormone) T4 (Thyroxine) T3 (Triiodothyronine) FT3 (Free Triiodothyronine) FT4 (Free Thyroxine) (Thyroglobulin) TBG (TG) (Anti TBG (TG-AB) (Thyroglobulin-Ab Anti TPO (Anti thyroid peroxidase antibody) T3RU (T3 resin Uptake)