بایگانی برچسب: تست تیروئید

آزمایش های مربوط به تیروئید

fsh test

آزمایش های مربوط به تیروئید میزان فعالیت غده ی تیروئید و میزان ترشح هورمون های تیروئید را اندازه گیری می کنند. TRH (Thyrotropin-releasing hormone) TSH (Thyrotropin) (Thyroid-stimulating hormone) T4 (Thyroxine) T3 (Triiodothyronine) FT3 (Free Triiodothyronine) FT4 (Free Thyroxine) (Thyroglobulin) TBG (TG) (Anti TBG (TG-AB) (Thyroglobulin-Ab Anti TPO (Anti thyroid peroxidase antibody) T3RU (T3 resin Uptake)

 تست های آزمایشگاهی که نیاز به ناشتا بودن ندارند

 تست های آزمایشگاهی که نیاز به ناشتا بودن ندارند: شمارش سلول های خونی (CBC) بررسی وضعیت دیابت A1C بررسی عملکرد کلیه : اوره و کراتینین آزمایش های کبدASTَ ؛ALT آزمایش های تیرویید : T3 T4 TSH آزمایش های FSR , CRP آزمایش های PT؛ PTT؛ INR