بایگانی برچسب: تست های آزمایشگاهی

تست های آزمایشگاهی

تست های آزمایشگاهی

لیست تست های  آزمایشگاهی   نام تست نام دیگر نوع نمونه شرایط نمونه گیری (ALT)SGPT آنزیم کبدی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی و مصرف الکل اجتناب کنید. (AST)SGOT آنزیم کبدی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی و مصرف الکل اجتناب