بایگانی برچسب: ناشتایی

 تست های آزمایشگاهی که نیاز به ناشتا بودن ندارند

 تست های آزمایشگاهی که نیاز به ناشتا بودن ندارند: شمارش سلول های خونی (CBC) بررسی وضعیت دیابت A1C بررسی عملکرد کلیه : اوره و کراتینین آزمایش های کبدASTَ ؛ALT آزمایش های تیرویید : T3 T4 TSH آزمایش های FSR , CRP آزمایش های PT؛ PTT؛ INR