بایگانی برچسب: AMH

آزمایش آنتی مولرین یا AMH هورمون جنسی

AMH Test

آزمایش آنتی مولرین یا AMH هورمون جنسی   آزمایش آنتی مولرین یا AMH جهت اندازه گیری سطح سرمی هورمون بازدارنده ی مولرین انجام می شود. AMH یک هورمون گلیکوپروتئینی می باشد که مقادیر این هورمون به سن و جنس بستگی دارد به طوری که این هورمون در جنین پسر تا سن ۲ سالگی تولید و