بایگانی برچسب: Irantc

تست های آزمایشگاهی

تست های آزمایشگاهی

لیست تست های  آزمایشگاهی   نام تست نام دیگر نوع نمونه شرایط نمونه گیری (ALT)SGPT آنزیم کبدی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی و مصرف الکل اجتناب کنید. (AST)SGOT آنزیم کبدی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی و مصرف الکل اجتناب